Hodnotenie a financovanie ekosystémových služieb

Dňa 22.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o hodnotení a financovaní ekosystémových služieb pôdy a krajiny.

Ciele právnej úpravy navrhovaného zákona vo všeobecnosti spočívajú v

- ochrane kvalitnej pôdy zavedením nových činností a aktivít, ktoré zabezpečujú efektívne využívanie poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, zastavujú úbytok poľnohospodárskej a lesnej pôdy, zabezpečujú udržateľné obhospodarovanie lesov, znižujú záber nezastavenej plochy a zabraňujú degradácii pôdy,

- zavedení efektívnych nástrojov na zadržiavanie vody v krajine vrátane manažmentu dažďovej vody,

- zavedení efektívnych nástrojov na ukladanie uhlíka na a v pôde,

- zavedení nového inštitútu - Klimatického fondu pre pôdu na uskutočňovanie podpory ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy a dosahovania vyššie uvedených cieľov.

Pripomienkovanie do: 02.06.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová