Dotácie z Ministerstva práce SR k podpore stravovania

Dňa 22.05.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Hlavným cieľom návrhu zákona je zavedenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj pre deti navštevujúce prvé štyri ročníky škôl s osemročným vzdelávacím programov, tzv. osemročné gymnáziá.

Navrhuje sa rozšíriť okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj o deti, ktoré navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročných gymnázií. Navrhuje sa, deťom navštevujúcim prvý až štvrtý ročník osmeročných gymnázií poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v rovnakej sume ako sa poskytuje pre deti na druhom stupni základnej školy.

Navrhujú sa prechodné ustanovenia v zmysle, ktorých budú môcť osemročné gymnáziá požiadať o dotácie do 10. septembra 2023 a tieto im budú poskytnuté preddavkovo na obdobie od 1. septembra do 31. decembra 2023, a to najneskôr do 25 . septembra 2023.

Predpokladaná účinnosť od: 01.09.2023

MPK končí: 30.05.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová