Daň z ubytovania a prijatie zmien VZN spätne z dôvodu pandémie

Môže mesto prijať dodatkom do platného VZN o dani za ubytovanie spätne úľavu, resp. oslobodenie od dane za ubytovanie pre ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú v období pandémie ubytovanie pre repatriantov? 

Právny stav k : 28. 4. 2020

Otázka:

Môže mesto prijať dodatkom do platného VZN o dani za ubytovanie spätne úľavu, resp. oslobodenie od dane za ubytovanie pre ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú v období pandémie ubytovanie pre repatriantov?

Odpoveď:

Neevidujeme, že by k tejto otázke bolo vydané usmernenie Ministerstva financií SR alebo iného orgánu štátnej správy. Vzhľadom na prax zákonodarcu pri tvorbe zákonov najmä v ostatnom období v zásade považujeme úpravu, ktorá časovo pokryje aj obdobie predchádzajúce nadobudnutiu účinnosti VZN, za možnú.

Ako príklad môžeme uviesť napr. zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii.

Tento zákon je účinný od 27.03.2020 ale časovo pokrýva aj predchádzajúce obdobie – od 12.03.2020.

Napr.: v § 1 písm. b) upravuje, že lehoty, ktoré uplynuli po 12.03. (pred nadobudnutím účinnosti zákona) sa predlžujú. Obdobne v § 4 tento zákon upravuje, že v prípade predĺženia, ktoré nastalo od 12.03. (pred nadobudnutím účinnosti zákona), je lehota na podanie návrhu 60 dní atď.

Zároveň však považujeme za potrebné upozorniť, že je potrebné zvažovať, čo presne má byť predmetom úpravy vo VZN, resp. aká individuálna situácia sa rieši. Prevádzkovatelia ubytovania sú totiž len platiteľmi dane, nie daňovníkmi. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení ubytuje.

Ak nastala situácia, že daňovník sa už ubytoval, daň zaplatil a prevádzkovateľ zariadenia ju vybral, potom by túto daň mal obci odviesť. V takej situácii oslobodenie od dane považujeme za spätne nevykonateľné. Rovnako ak časť daňovníkov daň zaplatila a časť nie a následne by boli tí, ktorí si povinnosť nesplnili, dodatočne oslobodení od jej splnenia, zakladalo by to medzi daňovníkmi nerovnosť.

Konkrétnu situáciu je potrebné posúdiť s ohľadom na danú obec/mesto.

JUDr. Henrieta Bicáková