Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Úprava fondu prevádzky, údržby a opráv sociálnych bytov vo VZN

4.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže obec pri prenájme sociálnych bytov priamo vo VZN upraviť, prípadne rozšíriť možnosti použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv? Môže z uvedeného fondu uhrádzať poplatky za vedenie bankového účtu alebo náklady na opravu plynových kotlov, ktoré sú súčasťou jednotlivých sociálnych bytov?

Oprava správy o finančnej kontrole hlavným kontrolórom v prípade nedoručenia písomnosti

23.9.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže hlavný kontrolór nahradiť vypracovanú a odoslanú správu z kontroly novou správou ak sa dodatočne zistilo, že došlo k pochybeniu a kontrolórovi neboli zo strany zamestnancov úradu doručené námietky kontrolovaného subjektu?

Výstavba v rozpore s územným plánom obce vs. verejný záujem

22.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Na území (orná pôda), ktoré nie je zahrnuté do územného plánu obce, vlastníci pozemkov začali oplocovať svoje pozemky a umiestňovať na nich stavby. Argumentujú, že výstavba domov a oplotení nie je v rozpore s vereným záujmom. Je takáto argumentácia akceptovateľná aj napriek tomu, že výstavba je v rozpore s územným plánom obce?

Daň za ubytovanie odídenca

22.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Je odídenec daňovníkom dane za ubytovanie za obdobie pred účinnosťou zákona č. 92/2022 Z. z., t.j. pred 30.03.2022?

Zmena jednotkového koeficientu na žiaka

22.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže byť prognóza MF SR podkladom pre navýšenia financií pri zmene hodnoty jednotkového koeficientu na žiaka?