Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Povinnosť súrodencov postarať sa o súrodenca vs. povinnosti obce

28.3.2023

JUDr. Adriána Kováčová

V obci žije obyvateľ, ktorý býva v karavane na pozemku podnikateľa, kde mal predtým dom v havarijnom stave. Dom s pozemkom predali, pričom karavan tak nemá kde umiestniť. Súrodenci sa o neho odmietajú postarať. Aké povinnosti má obec a súrodenci k takému obyvateľovi?

Mládežnícky parlament a oprávnenie oboznamovania sa s dokumentáciou obce

28.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže obecný úrad elektronicky zasielať materiály členom mládežníckeho parlamentu? Podľa štatútu môžu byť jeho členmi aj osoby neplnoleté a materiály obsahujú aj osobné údaje.

Poplatková povinnosť podnikateľov za komunálny odpad

22.3.2023

Mgr. Helena Laposová

Vzniká povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad aj podnikateľským subjektom, ktorí sú vlastníci napr. záhrady na území obce? Vzniká poplatková povinnosť podnikateľským subjektom aj za nehnuteľnosť, ktorá nie je prevádzkarňou, napr. za priestor skladu, ktorý majú v nájme?

Nepovolenie organizovania tanečnej zábavy vs. predmet činnosti usporiadateľa

16.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže obec nepovoliť organizovanie tanečnej zábavy v kultúrnom dome obce z dôvodu, že usporiadateľ - právnická osoba obce nemá takúto činnosť v predmete činnosti, prípadne neuzavrieť nájomnú zmluvu s takýmto usporiadateľom?

Výkon kontroly hlavným kontrolórom na podnet poslanca

9.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Je povinný hlavný kontrolór obce vykonať kontrolu na základe žiadosti poslanca obecného zastupiteľstva?