Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmena návrhu VZN počas rokovania zastupiteľstva

27.11.2023

JUDr. Monika Ivanová

Môžu poslanci predkladať svoje pripomienky k návrhom VZN priamo počas zasadnutia obecného zastupiteľstva a následne môže zastupiteľstvo upravené znenie VZN schváliť alebo tak môžu spraviť len počas desaťdňovej lehoty v zmysle § 6 ods. 4 z. č. 369/1990 Zb.?

Záškoláctvo - Dodatočné uznanie vymeškaných hodín políciou za ospravedlnené a postup obce

27.11.2023

JUDr. Helena Laposová

Ako má postupovať obec, ak bol spis vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky postúpený z polície na obec z dôvodu, že nebola naplnená skutková podstata trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže? Polícia dodatočne uznala niektoré hodiny za ospravedlnené, čím sa počet vymeškaných hodín znížil. Je obec povinná znovu zrealizovať celé konanie alebo môže vydať vo veci rozkaz?

Súhlas zastupiteľstva pri zriaďovaní vecného bremena

27.11.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva k tomu, aby bolo zriadené vecné bremeno na pozemkoch obce, t. j. obec by bola povinná z vecného bremena?

Výkon funkcie riaditeľky školy počas čerpania rodičovskej dovolenky

22.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Riaditeľka ZŠ s MŠ obce má na základe súdneho rozhodnutia nastúpiť na rodičovskú dovolenku (z dôvodu adopcie). Môže počas čerpania rodičovskej dovolenky vykonávať funkciu riaditeľky školy?

Poskytnutie pôžičky rozpočtovej organizácii obce?

21.11.2023

JUDr. Monika Ivanová

Môže obec poskytnúť krátkodobú pôžičku základnej škole, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce za účelom úhrady faktúr za energie?