Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Prijatie žiaka s prihláškou na viacerých školách

21.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Ako má škola postupovať, ak dieťa bolo zapísané na dvoch základných školách a rodičia si vybrali len jednu? Máme rozhodnúť o prijatí alebo o prestupe?

Správa nájomných bytov obce vykonávaná zamestnancom obce

17.5.2024

JUDr. Monika Ivanová

Ak obec nemá zriadenú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu za účelom správy obecných nájomných bytových domov, môže poveriť správou zamestnanca obce? Môže takúto činnosť vykonávať zamestnanec aj na základe dohody o pracovnej činnosti? Je potrebné, aby mal zamestnanec osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 246/2015 Z. z. a bol zapísaný v zozname správcov?

Zmena podnájomníka - dcérskej spoločnosti alebo organizačnej zložke

10.5.2024

JUDr. Helena Laposová

Príspevková organizácia mesta prenechala cez obchodnú súťaž nebytové priestory obchodnej spoločnosti. Je možné dodatkom k podnájomnej zmluve zmeniť osobu nájomcu – na inú obchodnú spoločnosť (dcérsku spoločnosť), ktorej jediným spoločníkom je súčasný podnájomník? Je možné prenajať tento priestor organizačnej zložke súčasného podnájomníka?

Umiestňovanie plagátov na obecnom majetku na reklamné účely

7.5.2024

JUDr. Helena Laposová

Obec prenechala do správy nehnuteľný majetok obce na základe zmluvy o hospodárení neziskovej organizácii zriadenej obcou. Nezisková organizácia obdržala žiadosť o nájom výkladu v nebytovom priestore za účelom umiestnenia reklamy žiadateľa. Ako má obec postupovať pri prenechaní výkladu do nájmu? Akým spôsobom máme stanoviť výšku nájomného?

Otázky a odpovede k zmenám v územnom a stavebnom konaní

7.5.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Právny stav k: 07.05.2024

Predložené otázky sa týkajú praktickej aplikácie novelizovaného Stavebného zákona a zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní. Evidujeme, že takéto a podobné otázky vyvstávajú aktuálne mnohým obciam a mestám. Orgánom, na ktorý je potrebné sa obrátiť so žiadosťou o metodické usmernenie je Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. V odpovediach sa preto vyjadrujeme len v obmedzenom rozsahu, lebo nám neprináleží výkladom dopĺňať legislatívu, ak nie je v určitých ustanoveniach jednoznačná a zrejmá.