Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Postup po schválení kandidátnych listín miestnou volebnou komisiou

23.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna volebná komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda a vyzve na prevzatie do 24 hodín. Ak nedôjde k prevzatiu  v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté. Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.

Zmena v podmienkach triedeného zberu papiera

22.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Ministerstvo životného prostredia SR s účinnosťou od 2. júna 2022 novelizovalo Vyhlášku č. 371/2015 Z. z., ktorá okrem iného upravuje aj podmienky zabezpečenia triedeného zberu pre papier, plasty, obaly z kovu, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky.

Non/admission of a disabled child/pupil to primary school

19.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

In the case of the legality of a decision on the non-admission of a child[1]/pupil[2] with certain special educational needs to primary education, it is important not only to comply with the substantive legal provisions but also with the procedural-legal provisions (in particular, sufficient justification of the decision of the administrative authority - for this we recommend reading the article Requirements for a decision issued under the Administrative Procedure Code ).

Ne/prijatie zdravotne postihnutého dieťaťa/žiaka do základnej školy

19.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade zákonnosti rozhodnutia o ne/prijatí dieťaťa[1]/žiaka[2] s určitými špeciálno-vzdelávacími potrebami na základné vzdelávanie je dôležité nielen splnenie hmotnoprávnych predpisov ale aj procesno-právnych (najmä dostatočné odôvodnenie rozhodnutie správneho orgánu - k tomu odporúčame prečítať článok  Náležitosti rozhodnutia vydaného podľa Správneho poriadku ).

Čo sa zmenilo pri nakladaní so stavebnými odpadmi?

12.8.2022

Bc. Zuzana Čachová

S účinnosťou od 1. júla 2022 boli schválené viaceré legislatívne zmeny pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií. Hlavným cieľom týchto zmien je odkloniť stavebné odpady zo skládok a podporiť ich zhodnotenie a recykláciu.