Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Spôsob vydávania rozhodnutí školami v rámci správneho konania

20.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 3*

Všetky orgány verejnej moci ako aj iné právnické osoby majú povinnosť mať elektronické schránky zriadené a aktivované na doručovanie, avšak iba orgány verejnej moci pri uplatňovaní verejnej moci sú povinné vydávať rozhodnutia v elektronickej podobe v súlade so Zákonom o e-Governmente.

Compulsory pre-primary education in an individual form

16.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

When admitting children to pre-primary education in a kindergarten, it is not decisive whether it is a kindergarten with legal personality or a kindergarten without legal personality.
With effect from the school year 2021/2022, the completion of pre-primary education in kindergarten is compulsory for all children who reach the age of 5 by the end of August of the respective year.

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou

16.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nie je rozhodujúce, či ide o materskú školu s právnou subjektivitou alebo o materskú školu bez právnej subjektivity.
S účinnosťou od školského roku 2021/2022 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do konca augusta príslušného roka.

Výpočet finančných prostriedkov na stravovanie detí v MŠ

2.5.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku dáme odpoveď na otázku ako si má obec odčleniť z finančných prostriedkov vypočítaných na financovanie materských škôl (MŠ) na stravovanie detí v MŠ.

Postup školy ako správneho orgánu po podanom odvolaní

2.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 2*

V prípade, že sa rodič odvolá v rámci správneho konania voči rozhodnutiu riaditeľa školy, je potrebné aby riaditeľ ako správny v orgán, ktorý rozhoduje vo veciach špecifikovaných zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) v § 38 ods. 5 (bližšie pozri článok: Náležitosti rozhodnutia školy vydaného podľa Správneho poriadku) bol oboznámený s ďalším postupom v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“).