Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Bude sa musieť odpad vážiť?

2. 7. 2021

Bc. Zuzana Čachová

Dňa 5.5.2021 bola schválená novela zákona o odpadoch č. 216/2021, ktorá mení znenie § 16 ods. 10 týkajúce sa povinnosti váženia odpadu.

Máte zabezpečený zber kuchynských bioodpadov ?

28. 6. 2021

Bc. Zuzana Čachová

Ostáva už len pár dní k zavedeniu zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (ďalej „BRKO“). Zber tohto odpadu nemôže byť realizovaný ľubovoľným spôsobom, ale musí rešpektovať podmienky a štandardy určené vyhláškou.

Nové podmienky pre triedený zber – najvyšší čas na prípravu

21. 6. 2021

Bc. Zuzana Čachová

Koncom roku 2020 boli v rámci novelizácie vyhlášky č. 348/2020 Z. z. zadefinované nové podmienky pre vykonávanie triedeného zberu. Tieto podmienky musia byť zabezpečené najneskôr 1. januára 2023.

Ochrana stojísk a nádob pred medveďom

27. 5. 2021

Bc. Zuzana Čachová

Zákon o odpadoch v § 14 písm. j) ukladá držiteľovi odpadu povinnosť v určených oblastiach zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého.  Vymedzenie oblastí výskytu medveďa hnedého,  v ktorých vzniká povinnosť zabezpečiť odpad osobitným spôsobom a podrobnosti o spôsobe zabezpečenia odpadu ustanovuje Ministerstvo životného prostredia vo vyhláške.

Nový príspevok z Environmentálneho fondu k triedeniu BRKO

25. 5. 2021

Bc. Zuzana Čachová

Dňom 15.3.2021 nadobudla účinnosť novelizácia zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorá upravuje nárok miest a obcí na nový príspevok z Environmentálneho fondu. Tento príspevok sa vytvára za účelom podpory a motivácie pre samosprávy k zavedeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynské odpadu (ďalej len „BRKO“)  na svojom území.