Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Usmernenie MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb

27. 11. 2020

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo usmernenie pre zariadenia sociálnych služieb týkajúce sa priebežného testovania zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb. Cieľom uvedeného usmernenia je predísť ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu infikovaných zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb.

Metodické usmernenie k pomoci deminimis

27. 11. 2020

Protimonopolný úrad SR

Článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) definuje štátnu pomoc ako pomoc poskytovanú v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

Pravidlá štátnej pomoci sa vzťahujú len na podniky v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, t. j. subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob financovania. Klasifikácia subjektu ako podniku sa vždy týka konkrétnej činnosti. Subjekt vykonávajúci hospodársku a nehospodársku činnosť sa pokladá za podnik len v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.

Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci

27. 11. 2020

tím isamosprava.sk

Vzhľadom k dopadom COVID19 na hospodárstva krajín, boli upravené aj podmienky štátnej pomoci Európskou komisiou. Poskytujeme materiály, ktoré boli zverejnené a je potrebné sa nimi riadiť.