Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Usmernenie k aktivitám pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021

14. 6. 2021

Ministerstvo školstva SR

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vydalo 2.6.2021  pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami.

Metodické usmernenie - Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci

10. 6. 2021

Protimonopolný úrad SR

Metodické usmernenie vydal Protimonopolný úrad SR v decembri 2019. Pravidlá štátnej pomoci sa vzťahujú len na podniky v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, t. j. subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob financovania. Klasifikácia subjektu ako podniku sa vždy týka konkrétnej činnosti. Subjekt vykonávajúci hospodársku a nehospodársku činnosť sa pokladá za podnik len v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Pri posudzovaní opatrenia pomoci v prospech podnikov nie je podstatné, akou formou sa pomoc plánuje poskytnúť, ale splnenie kumulatívnych podmienok stanovených v článku 107 ods. 1 ZFEÚ nazývaných aj „test štátnej pomoci“.

Uplatňovanie práva na zabudnutie vo vyhľadávačoch podľa nariadenia GDPR

21. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Európsky výbor pre ochranu údajov so zreteľom na článok 70 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „nariadenie GDPR“), prijal tieto usmernenia.

Usmernenia o výnimkách v nariadení GDPR

14. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Európsky výbor pre ochranu údajov usmernenia k výnimkám podľa článku 49 nariadenia GDPR ohľadne výnimiek prenosov osobných údajov do tretích krajín.  Usmernenie vydal s poukazom na čl. 70 ods. 1 písm. j) a e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „nariadenie GDPR“).

Usmernenie k zodpovedným osobám pri ochrane osobných údajov

31. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, vydala usmernenie, týkajúce sa zodpovedných osôb (ďalej ako „usmernenie“). Povinnosti sa týkajú všetkých orgánov verejnej moci a verejnoprávnych subjektov (bez ohľadu na to, aké údaje spracúvajú) a ďalších organizácií, ktorých hlavnou činnosťou je vo veľkom rozsahu systematicky monitorovať jednotlivcov alebo vo veľkom rozsahu spracúvať osobitné kategórie osobných údajov.