Najnovšia legislatíva

Stav územného rozvoja SR

23.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.06.2022 bola v MPK zverejnená Správa o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa posúdi, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a ak dôjde k zmene predpokladov, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Na podklade výsledku prerokovania Správy sa rozhodne o potrebe aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie.

Zmeny pre verejného ochrancu práv a komisárov v sociálnych zariadeniach

23.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.06.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, ktorého cieľom je vytvoriť národný preventívny mechanizmus v zmysle ustanovení Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Novela zákona o cestnej premávke – vodičské oprávnenia a porušenie pravidiel cestnej premávky

21.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 16.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorej cieľom je predovšetkým prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch v časti, ktorá sa týka zmien v smernici o vodičských preukazoch. Obsahom zmien je zosúladenie minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny C, CE, D a DE so smernicou o vodičských preukazoch.

Program Tvorby a implementácie politík Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

21.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 15.06.2022 vláda SR prijala Návrh Programu Tvorby a implementácie politík Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Materiál bol vláde SR predložený v súvislosti so zriadením Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ako nového ostatného ústredného orgánu štátnej správy.

Nová právna úprava nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie

21.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 15.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorej cieľom  je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo bude viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.