Najnovšia legislatíva

Opatrenia na zlepšenie bezpečnostnej situácie na Slovensku

16.7.2024

tím isamosprava.sk

Dňa 27.06.2024 NRSR schválila zákon o niektorých opatreniach na zlepšeniec bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike.

Povinná osoba na úseku environmentálnej záťaže

16.7.2024

isamosprava.sk

Dňa 10.07.2024 vláda SR schválila návrh Ministerstva životného prostredia SR na určenie príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorým sa navrhuje Ministerstvo životného prostredia SR ako príslušné ministerstvo na vykonanie povinností povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže, na ktorej bolo vydané Rozhodnutie vo veci určenia povinnej osoby podľa § 5 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z. z., v ktorom bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „RS (003) / Hnúšťa – skládka PO Pod Branzovou – SK/EZ/RS/757“.

Vyhláška MIRRI k informačným technológiám verejnej správy

10.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 10.07.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Fond na podporu cestovného ruchu

10.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 08.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktorý reaguje na potrebu rozvoja sektora cestovného ruchu a zamestnanosti v dôsledku následkov kríz spôsobených nepriaznivou situáciou spojenou s ochorením COVID-19, následkami vojny na Ukrajine, energetickou krízou a infláciou. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej transparentnú a efektívnu finančnú podporu projektov zameraných na ekonomickú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť cestovného ruchu a na infraštruktúru, ktorá slúži primárne na účely cestovného ruchu a udržateľného rozvoja regiónov.

Mimoriadne opatrenia pre strategické investície

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 11.06.2024 NRSR schválila zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Zákon upravuje predovšetkým podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) rozhodla, že sú strategickou investíciou, ktorých realizácia je vo verejnom záujme. Vláda za strategickú investíciu určí projekt v oblastiach podľa prílohy č. 1, ak jeho realizáciu zabezpečuje investor definovaný v § 2 písm. a) zákona.