Najnovšia legislatíva

Nový trestný čin kyberšikany v MPK

21. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 20.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej ako „Novela“). Novelou sa dopĺňa  nová skutková podstata trestného činu nebezpečného obťažovania podľa § 360b.

Zvýšená ochrana prijímateľa sociálnej služby a zmeny k výpovedi zmluvy

16. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 16.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona ktorým sa mení zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Dizajnový manuál elektronických služieb verejnej správy

15. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 13.04.2021 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o spôsoboch a postupoch pri elektronizácii agendy verejnej správy (ďalej ako „Vyhláška“) nadväzujúc na zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe. Vyhláška má ustanoviť jednotný dizajnový manuál elektronických služieb verejnej správy a vymedziť webové sídla a elektronické služby, na ktoré sa má povinnosť aplikovať jednotný dizajnový manuál vzťahovať.

Zverejňovanie zdravotnej dokumentácie bez súhlasu dotknutej osoby

13. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Zefektívnenie konania o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci

13. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.04.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (ďalej ako „Pripravovaná novela“).