Najnovšia legislatíva

Navýšenie sumy paušálnych trov priestupkového konania

12.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 11.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 531/2008 Z. z. Cieľom návrhu je navýšenie sumy paušálnych trov priestupkového konania, reagujúc na narastajúcu infláciu od roku 2006 do roku 2024.

Limity pri rozpočtových pravidilách verejnej správy

12.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 11.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Cieľom pripravovaného návrhu zákona je preto zosúladenie aktuálnej národnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, najmä  previazanie existujúceho inštitútu limitu verejných výdavkov na „čisté výdavky“, trajektóriu ktorých stanoví Európska komisia v strednodobom horizonte minimálne štyroch rokov.

Opätovné vydanie tabuľky so súpisným číslom

9.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Je obec povinná zaobstarať na svoje náklady zakaždým novú tabuľku so súpisným číslom, napr. z dôvodu poškodenia, krádeže ?

Trovy konania pred Úradom priemyselného vlastníctva SR

9.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 08.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon). Cieľom novelizácie je zavedenie právnej úpravy náhrady trov konania, ktoré vznikajú účastníkom sporových konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Úpravy finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

9.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 08.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025. Finančnými príspevkami na poskytovanie sociálnych služieb obciam a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, štát vytvára  právne podmienky na zabezpečenie udržateľnosti prevádzkovo najnákladnejších druhov sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach podmienených odkázanosťou a ich dostupnosti pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe, a to posilnením spolufinancovania sociálnych služieb v týchto zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu v roku 2025.