Najčítanejšie

Schvaľovanie platu staronovému starostovi

23.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Musí byť súčasťou ustanovujúceho zastupiteľstva i prejednanie platu starostu, ak funkciu obhájil predchádzajúci starosta, ktorý mal v predchádzajúcom funkčnom období schválené navýšenie základného platu o 30 % ?

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda

14.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 09.11.2022 vláda SR schválila návrh Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 21. januára 2023.

Sprístupnenie nákresu drobnej stavby obcou

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

V rámci sprístupnenia informácií požaduje žiadateľ predložiť okrem oznámenia k ohláseniu drobnej stavby aj jednoduchý situačný výkres a jednoduchý technický opis (projektovú dokumentáciu). Žiadateľ nie je účastníkom konania k tejto drobnej stavbe. Nepodliehajú takéto dokumenty ochrane autorských práv podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov ?

Zníženie zvýšeného platu opätovne zvoleného starostu

5.12.2022

Mgr. Helena Laposová

Obecné zastupiteľstvo na ustanovujúcom zasadnutí znížilo opätovne zvolenému starostovi plat o 30 % (doterajší plat starostu predstavoval základný plat + 30 % zvýšenie). Je obecné zastupiteľstvo povinné najprv zrušiť pôvodné uznesenie o určení platu starostu a až následne prijať uznesenie o znížení platu? Od kedy má byť starostovi vyplácaný nový plat? Musí starosta súhlasiť so znížením platu o 30% ?