Najčítanejšie

Poplatok za potvrdenie o veku stavby

20.4.2023

Mgr. Adam Volf

Môže obec požadovať za vydanie potvrdenia o veku stavby úhradu správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch?

Unimobunka ako predmet dane zo stavieb?

7.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Je unimobunka slúžiaca ako garáž predmetom dane zo stavieb?

Poplatková povinnosť podnikateľov za komunálny odpad

22.3.2023

Mgr. Helena Laposová

Vzniká povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad aj podnikateľským subjektom, ktorí sú vlastníci napr. záhrady na území obce? Vzniká poplatková povinnosť podnikateľským subjektom aj za nehnuteľnosť, ktorá nie je prevádzkarňou, napr. za priestor skladu, ktorý majú v nájme?

Povinnosť obcí uzavrieť zmluvu vs. vystavenie objednávky

13.4.2023

Mgr. Helena Laposová

Existuje pravidlo, ktoré definuje kedy musí obec uzavrieť zmluvu na dodávku tovarov/služieb a kedy postačuje len objednávka?

Predkladanie správ o kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom poslancom

8.3.2023

Mgr. Helena Laposová

Majú poslanci zastupiteľstva právo požadovať od hlavného kontrolóra predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v konkrétnej kontrolovanej veci? Je obec povinná na základe infožiadosti poskytnúť celé znenie správy z kontroly hlavného kontrolóra obce?