Triple licencia - moderná obec

Vážená  pani starostka, vážený pán starosta a ďalší predstavitelia samosprávy,

po dlhšom vývoji nášho výskumu samosprávy sme prirodzeným vývojom dospeli k tvorbe projektu "Moderná obec", ktorý bude prinášať pokrokové prvky pri riadení a tvorbe samosprávy obcí a miest. Našim cieľom je vytvoriť moderné a funkčné prostriedky ako pomoc pri riadení samosprávy so zameraním na bezchybné riadenie obce v súlade s právom pre občanov, teda nás všetkých.

Čo je Moderná obec?

Život v každej obci v sebe zahŕňa popri správe samosprávnych kompetencií aj potrebu pomoci pre všetkých, ktorí pôsobia vo vašej obci. Určite sa zaujímate o problémy ľudí a rodín, o aktivity spolkov či združení pôsobiacich na území obce ako aj o možné prieniky spolupráce s cirkevnými spoločenstvami. Tak ako sa snažíme radiť Vám v oblasti samosprávy, rovnako sme vytvorili obdobný systém pomoci pre ľudí a rodiny ako aj spolky, združenia či cirkevné organizácie. 

Keďže väčšina týchto subjektov pôsobí v každej obci, či väčšej alebo menšej, dovoľujeme si vám ponúknuť naše ďalšie odborné weby:

 1. www.iservispreludi.sk
 2. www.itretisektor.sk

ktoré by zastrešili pre obec denný prístup k všetkým potrebným informáciám pre komunity vrátane odborného poradenstva. Zároveň by sme spoznali a riešili nové problémy, ktoré by pomohli nám všetkým, pričom súčasne by sme prostredníctvom takéhoto výskumu upozorňovali štátne orgány na praktické problémy života ľudí, spolkov a obce pri riešení rôznych odborných otázok.


www.iservispreludi.sk

Občania v každodennom živote riešia rôzne právne problémy týkajúce sa majetku, rodinných vzťahov, pracovných vzťahov a mnohé ďalšie. V rámci riešenia týchto problémov sa obyvatelia obracajú aj na starostu, primátora alebo zamestnancov obecného úradu. Vzhľadom na množstvo povinností vyplývajúcich z funkcie starostov, a tiež z množstva pracovnej agendy zamestnancov obecných úradov, nemajú tieto osoby dostatočný priestor na riešenie všetkých problémov obyvateľov obce, či postačujúce vedomosti.

Na základe uvedeného ponúkame obciam a mestám odbornú pomoc, ktorú určite privíta každý obyvateľ, a zároveň odbremení aj zástupcov obcí a miest.

Prostredníctvo portálu www.iservispreludi.sk prinášame:

 • online emailové/telefonické poradenstvo, ktoré obec môže plne využívať pre pomoc obyvateľom
 • odborné právne články na témy každodenného života, kde môže obec nájsť hotové odpovede pre obyvateľov
 • významné rozhodnutia súdov
 • sledovanie potrebnej legislatívy pre bežného človeka

Obec sa tak bude môcť prostredníctvom portálu obrátiť na odborného partnera, ktorý pomôže v základnom riešení problémov obyvateľov.

Portál je zameraný na rôzne oblasti:

 1. ľudské práva,
 2. vlastnícke vzťahy,
 3. partnerské vzťahy,
 4. susedské vzťahy,
 5. dedenie,
 6. exekúcie,
 7. vzťahy medzi pacientom a lekárom,
 8. osobné údaje,
 9. a mnoho ďalších.
V prípade záujmu registrujte svoju obec/mesto na portáli iservispreludi.sk pre multilicenciu a počas jedného roka využívajte služby tohto portálu pre obyvateľov.

www.itretisektor.sk 

Centrálny odborný portál pre neziskový sektor určený tématike tretieho sektora. Obci tak môže byť oporou pri zastrešovaní oblastí pri práci s komunitami v obci z oblasti športu, školstva, cirkvi a iných tém, ktoré spracúva.

Portál poskytuje 

 • online emailové/telefonické poradenstvo, ktoré obec môže plne využívať 
 • odborné právne články na témy každodenného života, kde môže obec nájsť hotové odpovede 
 • významné rozhodnutia súdov
 • sledovanie potrebnej legislatívy pre organizácie tretieho sektora

V prípade záujmu o túto problematiku registrujte sa na portáli itretisektor.sk a využite jeho služby počas jedného roku.

Ceny odborných portálov:

Cena portálu itretisektor.sk  99,- € single licencia / 122,- € multilicencia
Cena portálu iservispreludi.sk  119,- € single licencia / 166,- € multilicencia
Cena portálu isamosprava.sk 169,- € single licencia / 229,- € multilicencia