Informácie COVID19

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Právne predpisy v príprave (3)

Schválená novela zákona o elektronických komunikáciách a ochrane verejného zdravia

23.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 14.12.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia za účelom identifikácie potenciálnych nositeľov nákazy a kontroly dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy.

Zvýšenie investičnej pomoci v regiónoch

14.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.12.2021 Vláda SR schválila zmenu nariadenia č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch SR. Novela reaguje na zmeny v legislatíve EÚ v oblasti poskytovania štátnej pomoci, a taktiež s ohľadom na pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19.

Úhrada výdavkov záchranných prác v súvislosti s COVID19

7.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 06.12.2021 bol v MPK zverejnený návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie  v súvislosti s pandémiou (ďalej len ako „Návrh na úhradu výdavkov“). Návrh na úhradu výdavkov rieši úhradu výdavkov v celkovej sume 2 498 340,26 eur za vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, v súvislosti s riešením mimoriadnej udalosti ohrozenie verejného zdravia II. stupňa.

Dôvodové správy (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (3)

Čo s odpadom z testovania obyvateľov na COVID19?

13.12.2021

Bc. Zuzana Čachová

Horúcou hospodárskou témou týchto dní je ako správne nakladať s odpadom z testovania. Šťastný to zamestnávateľ, ktorý má 100 %-nú zaočkovanosť zamestnancov a nemusí sa zaoberať podobnými starosťami, no to je zrejme skôr svetlá výnimka. Všetci ostatní  organizácie, školy, škôlky, úrady, právnické osoby či drobní podnikatelia, sa povinnému testovaniu zamestnancov vyhnúť nevedia a musia čeliť mnohým problémom, ktoré so zabezpečovaním tejto povinnosti vznikajú. Napr. i problému kam vyhodiť odpad, ktorý z testovania vznikne.

Mimoriadne opatrenia a zostavenie rozpočtu na rok 2022

25.10.2021

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku  odpovieme na otázku, či zostavenie rozpočtu obce a vyššieho územného celku na rok 2022 (ďalej len „rozpočet“)  ovplyvnia mimoriadne opatrenia, ktoré boli ustanovené  zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“).

Otvorenie zariadení pre deti a mládež

23.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020 v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.

Odborné stanoviská (2)

Opatrenie ÚVZ pre zasadnutia zastupiteľstiev

21.4.2020

ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) dňa 20.04.2020 vydal Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Návrh Plánu znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID19 medzi ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb

17.4.2020

JUDr. Adriana Kovacova

Vláda SR dňa 14.04.2020 schválila plán znižovania rizík pri práci s ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb.
Prípadové štúdie (11)

Zastupiteľstvo v čase lockdownu

26.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné počas „lockdown“ a súčasného núdzového stavu organizovať zasadnutia obecného zastupiteľstva?

Termín splatenia úveru obce na bežné výdavky z dôvodu pandémie

19.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. môže obec počas obdobia pandémie až do 31. 12. 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj návratné zdroje financovania.  Ak obec čerpala úver na úhradu bežných výdavkov v roku 2021, je nutné takýto úver na bežné výdavky splatiť do konca roka 2021 v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.?

Predĺženie lehoty na predkladanie návrhov verejnej obchodnej súťaže

26.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Akým správnym spôsobom vykonať zmenu obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona o majetku obcí? Súťaž už bola vyhlásená, avšak v zmysle terajších nariadení (zákaz vychádzania) je nutné lehotu na predkladanie ponúk predlžiť. Obec si v podmienkach súťaže vyhradila právo na zmenu podmienok. Je nutné, aby takúto zmenu schválilo aj obecné zastupiteľstvo?

Poslanec ako dobrovoľník pri celoplošnom testovaní

29.10.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Je možné uzatvoriť s poslancom obecného zastupiteľstva zmluvu o výkone dobrovoľníckej činnosti na celoplošné testovanie? Chápe sa to ako pracovný pomer v rozpore s § 11 ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení alebo nie?

Dotácia na nájom obecnej nehnuteľnosti

3.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií a zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach ako prenajímateľ požiadať o dotáciu, ak prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi obchodnej spoločnosti s.r.o. (so 100% účasťou obce) a následne táto s.r.o. do podnájmu iným podnikateľom?

Úprava mzdy pedagógov z dôvodu nevyučovania maturantov

20.5.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Pani riaditeľka školy poslala informáciu učiteľom, ktorí v tomto školskom roku vyučovali maturantov, že nakoľko bolo ukončené vyučovanie v maturitných triedach, všetci budú mať znížený plat na 80% z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za počet hodín pripadajúcich na výučbu maturantov. Je postup pani riaditeľky správny? 

Lehoty a zverejňovanie materiálov zo zastupiteľstva počas mimoriadnej situácie

20.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Majú vplyv prechodné ustanovenia ku covid19 v §30f zákona o obecnom zriadení na plynutie lehôt na zverejňovanie materiálov, zápisníc a uznesení z obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo podľa § 12 zákona o obecnom zriadení „bežným spôsobom“?

Preradenie zamestnancov jaslí do karanténneho strediska?

30.4.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Sme prevádzkovatelia detských jaslí, ktorých prevádzka je momentálne prerušená. Sme subjekt hospodárskej mobilizácie? Mohli by sme zamestnancov využiť na prácu v karanténnom stredisku, v ktorom budú umiestnení čakatelia – budúci prijímatelia sociálnej služby a za akých podmienok? 

Daň z ubytovania a prijatie zmien VZN spätne z dôvodu pandémie

30.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Môže mesto prijať dodatkom do platného VZN o dani za ubytovanie spätne úľavu, resp. oslobodenie od dane za ubytovanie pre ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú v období pandémie ubytovanie pre repatriantov? 

Výberové konanie na riaditeľa DSS počas mimoriadnej situácie

16.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Vzhľadom sa súčasnú mimoriadnu situáciu ako máme riešiť potrebu vyhlásenia výberového konania na riaditeľa Domova dôchodcov ako rozpočtovej organizácie obce. Momentálne je poverený riaditeľ najdlhšie na dobu 6 mesiacov.

Je prípustné poveriť tohto riaditeľa do doby ukončenia mimoriadnej situácie bez vyhlásenia nového výberového konania?

Nemožnosť bežných rokovaní zastupiteľstiev?

14.4.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné počas trvania mimoriadnej situácie spôsobenej šírením respiračného ochorenia COVID_19 zvolávať a viesť „klasické“ zasadnutia obecného zastupiteľstva za fyzickej prítomnosti poslancov a ostatných zúčastnených osôb?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.