Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo je najvyšším zastupiteľským orgánom. Zastupiteľstvo je tvorené poslancami, ktorí sú volení na štvorročné obdobie obyvateľmi územného celku, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore, pričom jeho rokovanie zvoláva a vedie starosta resp. predseda samosprávneho kraja. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (21)

Zmena v odmeňovaní poslancov

16.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. 2. 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v oblasti odmeňovania poslancov.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a skladanie sľubu poslancov a starostov

14.11.2018

Mgr. Matej Trnavský

Aktualizované dňa 2.11.2022

Odborný článok sa zaoberá povinnosťami doterajšieho starostu zvoleného v predchádzajúcom volebnom období v súvislosti s ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva. Taktiež je v článku priblížené skladanie sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

19.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa venujeme povinnosti oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v súvislosti s nástupom novozvolených starostov obcí a mestských častí, primátorov miest, a tiež poslancov miestnych a mestských zastupiteľstiev, ktorí boli zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu

31.7.2014

JUDr. Monika Ivanová

Aktualizované dňa 10.11.2022

V odbornom článku prinášame vypracovanú problematiku týkajúcu sa právomoci obecného zastupiteľstva v nadväznosti na inštitút určenia rozsahu výkonu funkcie starostu.

Náležitosti zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva

7.4.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právnej úprave zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva.

Vzdanie sa poslaneckého mandátu a pracovný pomer

24.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Predmetom tohto odborného článku je posúdiť vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a právne skutočnosti s tým súvisiace.

Právomoci obecnej rady a komisií zastupiteľstva a ich pôsobenie

12.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborné článku sa dočítate o právomociach obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva.

Ustanovenie zástupcu starostu v obci

9.9.2013

JUDr. Martina Palušková

Predmetom článku je priblíženie funkcie zástupcu starostu v obci ako i spôsob jeho ustanovenia.

Prehľad práv a povinností poslancov zastupiteľstiev

4.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Všeobecná právna úprava práv a povinností poslancov obecného zastupiteľstva je zakotvená v zákone č. 369/19990 Zb. o obecnom zriadení.

Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva

21.6.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.

Získavanie informácií poslancami

7.6.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá problematikou, akým spôsobom sa môžu poslanci obce dozvedieť informácie potrebné pre výkon ich mandátu?

Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva

31.5.2013

GPL Mgr. Veronika Tóthová

Proces schvaľovania uznesení obecného zastupiteľstva je zavŕšený až podpisom starostu obce. Starosta však nie je povinný podpísať každé uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom, ale v súlade s § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení môže pozastaviť jeho výkon, a to za podmienok stanovených v tomto ustanovení. 

Nezlučiteľnosť funkcie poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva a zánik jeho mandátu

9.5.2013

Mgr. Adam Mikuš

Aktualizované dňa 10.11.2022

Ak poslanec obecného (mestského) zastupiteľstva vykonáva určitú verejnú funkciu paralelne s inou funkciou, zamestnaním alebo činnosťou, môže to mať za následok stratu jeho mandátu.

Deklarovanie majetkových pomerov v územnej samospráve

25.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Odborný článok sa zaoberá problematikou deklarovania majetkových pomerov v územnej samospráve. 

Právne správne VZN - 2. časť

19.3.2013

Mgr. Adam Mikuš

Aktualizované dňa 10.11.2022

Zákon o obecnom zriadení v § 6 ods. 3 až 10 ustanovuje normotvorný proces prijatia všeobecne záväzného nariadenia obce. Postup sa uplatňuje rovnako, bez ohľadu na to, či sa vydáva nariadenie podľa § 6 ods. 1 alebo podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Právne správne VZN - 1. časť

18.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Všeobecne záväzné nariadenia územných samosprávnych celkov majú špecifické miesto v rámci prameňov slovenského právneho poriadku. Všeobecne záväzné nariadenia sú právne predpisy, ktoré obsahujú všeobecne záväzné pravidlá správania sa právnických a fyzických osôb s obmedzenou územnou pôsobnosťou , pretože právomoc obce sa uplatňuje len na jej území.

Nastúpenie náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva – rozhodujúci čas

1.3.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá časovým okamihom nástupníkom náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva.

Ohováranie osoby verejného záujmu

28.2.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Osoby verejného záujmu sú vystavené drobnohľadu spoločnosti, ktorá hodnotí každé ich gesto či konanie a nevyhnú sa ani spŕške urážok alebo iných slovných napadnutí veľakráť založených na nepravdivých informáciách. Ak však verejnosť realizuje právo na slobodu prejavu spôsobom nezľučiteľným s právnym poriadkom Slovenskej republiky, osoba verejného záujmu má právo domáhať sa ochrany pred týmito zásahmi.

Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva

31.1.2013

Mgr. Matej Trnavský

Z ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení) vyplýva, že funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. 

Právne úkony obce, postavenie obecného zastupiteľstva a starostu

18.1.2013

JUDr. Peter Vachan

Aktualizované dňa 2.11.2022

Prinášame Vám odborný článok, v ktorom sa venujeme problematike právnych úkonov obce, postavenia obecného zastupiteľstva a starostu.

Všeobecne o inštitúte miestneho referenda

25.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené podľa § 11 ods. 4 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce.

Odborné stanoviská (2)

Opatrenie ÚVZ pre zasadnutia zastupiteľstiev

21.4.2020

ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) dňa 20.04.2020 vydal Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Z praxe obcí pri zániku funkcie hlavného kontrolóra Veľkej Lomnice

20.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

V rámci projektu "moderná obec - z praxe obcí" prinášame stručné odborné stanovisko k prípadu z obce Veľká Lomnica, kde na výkon funkcie hlavného kontrolóra pripadali dve osoby. 

Prípadové štúdie (244)

Neoznámenie nepodpísania uznesení starostom vs. nemožnosť realizácie opätovného hlasovania

3.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Má starosta zákonnú povinnosť oznámiť poslancom obecného zastupiteľstva, že nepodpísal uznesenie? Ak starosta nepodpísal uznesenie, avšak do 3 mesiacov nebolo prelomené jeho veto, je možné hneď predložiť to isté uznesenie na schválenie zastupiteľstvu? Má poslanec obecného zastupiteľstva právo vyžiadať si uznesenia zastupiteľstva za účelom kontroly toho, či ich starosta podpísal?

Zmena návrhu VZN počas rokovania zastupiteľstva

27.11.2023

JUDr. Monika Ivanová

Môžu poslanci predkladať svoje pripomienky k návrhom VZN priamo počas zasadnutia obecného zastupiteľstva a následne môže zastupiteľstvo upravené znenie VZN schváliť alebo tak môžu spraviť len počas desaťdňovej lehoty v zmysle § 6 ods. 4 z. č. 369/1990 Zb.?

Súhlas zastupiteľstva pri zriaďovaní vecného bremena

27.11.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva k tomu, aby bolo zriadené vecné bremeno na pozemkoch obce, t. j. obec by bola povinná z vecného bremena?

Zverejňovanie úradných stanovísk obce poslancom na súkromnom profile sociálnej siete

25.7.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je v súlade so zákonom, aby poslanec zastupiteľstva zverejňoval na sociálnych sieťach stanoviská orgánov verejnej správy, napr. stavebného úradu, vrátane osobných údajov ako meno a priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý stanovisko vypracoval?

Individuálne online hlasovanie poslanca na zastupiteľstve?

30.6.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Ak sa poslanec zastupiteľstva  nemôže osobne zúčastniť rokovania zastupiteľstva, môže hlasovať prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo on-line za uznesenia, ktoré budú predkladané na zastupiteľstve v bežnom režime?

Smernica k výberovému konaniu a určovanie obdobia funkcie zastupiteľstvom?

7.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Môže byť v Smernici o výberovom konaní riaditeľa rozpočtovej organizácie a náčelníka polície schválená určitá doba funkčného obdobie (napr. 5 rokov) po uplynutí ktorej by bolo vyhlásené nové výberové konanie? Musí túto smernicu schváliť obecné zastupiteľstvo?

Finančno - účtovná kontrola vykonávaná poslancami

29.5.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Skupina poslancov žiada predloženie finančných a účtovných dokladov obce a s.r.o. so 100% účasťou obce, realizujú "poslanecké prieskumy". Je to v súlade s platnými zákonmi? 

Majetkové priznanie verejného funkcionára v prípade odkladu daňového priznania

19.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Ako má verejný funkcionár postupovať pri podávaní majetkového priznania, ak má verejný funkcionár odklad na podanie daňového priznania k dani z príjmov? Aké príjmy má uviesť verejný funkcionár v takomto prípade v majetkovom priznaní?

Kontrolné oprávnenie poslanca a sprístupnenie správy z auditu

8.9.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné odmietnuť sprístupniť poslancovi zastupiteľstva správu z auditu vykonaného externou spoločnosťou s odôvodnením, že sa táto správa týka prebiehajúcej finančnej kontroly a jej sprístupnenie by neumožňoval ani zákon o slobodnom prístupe k informáciám?

Schvaľovanie odmeny riaditeľa školy

6.7.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže obecné zastupiteľstvo odsúhlasiť v rozpočtovom opatrení odmenu pri odchode riaditeľky základnej školy, ktorá je financovaná z preneseného výkonu štátnej správy a nie z originálnych kompetencií?

Schválenie záverečného účtu s výhradami vs schodok rozpočtu

3.5.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obecné zastupiteľstvo nechce schváliť záverečný účet z dôvodu, že obec dosiahla schodok rozpočtu. Je dosiahnutie schodku rozpočtu dôvodom na neschválenie záverečného účtu?

Rozdelenie zisku v obecnej s.r.o.

12.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zásady o nakladaní s majetkom obce stanovujú, že zastupiteľstvo schvaľuje ročnú účtovnú závierku spolu s rozdelením zisku obecnej s. r. o. Starosta uvedené nechce rešpektovať, argumentuje, že on jediný zastupuje obec na valnom zhromaždení. Kto má rozhodnúť o rozdelení zisku?

Zníženie nájmu vs. poskytnutie štátnej pomoci

23.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie nájmu pre obchodnú spoločnosť, v ktorej mesto nefiguruje ako vlastník. Mohlo by ísť v tomto prípade o štátnu pomoc? Aké ďalšie kroky by malo mesto vykonať v tomto štádiu schválenia zámeru na zníženie nájmu v súvislosti ak ide o štátnu pomoc ?

 

Určenie výšky nájomného pri obecných nájomných bytoch

24.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Kto určuje výšku nájomného pri obecných/mestských nájomných bytoch?

Požadovanie rozpisu služieb polície s menami policajtov zastupiteľstvom

14.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže sa poslanec alebo občan dopytovať na vydanie rozpisu služieb členov mestskej polície na určité obdobie, prípadne na celý za rok?

Požadovanie záznamov zasadnutí zastupiteľstva napriek ich zverejneniu?

9.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec na webovej stránke zverejňuje zvukové aj video záznamy zo zasadaní obecných zastupiteľstiev. Poslanec žiada o záznamy zo zasadnutí na CD/DVD nosičoch či inom obdobnom type nosiča. Informovali sme ho, že videozáznamy zo zasadnutí OZ sú zverejnené na webovej stránke obce.
Musíme takejto žiadosti vyhovieť?

Urbanistická štúdia a jej (ne)schvaľovanie zastupiteľstvom?

6.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

V našej obci predkladajú urbanistickú štúdiu stavebníci. Následne sa predkladá do komisií OZ a do obecného zastupiteľstva. Momentálne nastala situácia, kde si poslanci OZ idú presadiť schvaľovanie štúdie. Aké povinnosti má obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k urbanistickej štúdii? Môže sa štúdiou meniť územný plán?

Konajúci orgán pri porušení verejného záujmu starostom

4.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je  komisia na ochranu verejného záujmu oprávnená začať konanie voči starostovi na základe podania, ktoré upozorňuje na porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, alebo musí rozhodnúť obecné zastupiteľstvo?

Prevod nájomných bytov bez schválenia obecného zastupiteľstva?

31.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Na zasadnutí zastupiteľstva poslanci vzali na vedomie ústnu správu komisie a na základe tejto správy umožnili predaj bytov. Je potrebné hlasovanie zastupiteľstva o predaji týchto bytov? K takému to spôsobu predaja došlo ešte v roku 2014.

Kontrola obecnej polície poslancami?

25.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Na aké informácie má nárok poslanec vo veciach týkajúcich sa činnosti obecnej polície? Má poslanec právo nahliadnuť do dokumentácie obecnej polície, má právo si vyžiadať štatistiky vyšetrených prípadov, záznamov, oznámení?  Môže sa poslanec dopytovať o pracovnej odbornosti zamestnanca obce?

Zmena overovateľa zápisnice zo zastupiteľstva

10.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Aktualizované dňa 12.5.2021

Na zasadnutí zastupiteľstva boli za overovateľov zápisnice určení dvaja poslanci. Jeden z nich však zápisnicu na overenie nedostal, tá je však už zverejnená na webovom sídle mesta. Môže primátor dodatočne po zasadnutí zastupiteľstva meniť overovateľov bez toho, aby to oznámil?  Môže zápisnicu overiť len 1 z overovateľov?

Súhlas zastupiteľstva pri zhotovovaní verejnej elektronickej siete

14.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je potrebné dať obecnému zastupiteľstvu na schválenie súhlas obce s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete? V obci sa ide budovať optická sieť a zámer vybudovania tejto siete už bol obecným zastupiteľstvom schválený.

Postup pri zmene VZN a smernice

7.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Poslanci nesúhlasia s VZN a smernicou. Akým spôsobom možno dané dokumenty meniť/aktualizovať?

Nezáujem o kúpu nehnuteľnosti vs. schválenie zastupiteľstvom?

30.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je povinnosť obce dať žiadosť o odpredaj pozemku na schválenie obecnému zastupiteľstvu, aj v prípade ak obec nemá záujem o kúpu ponúkaných pozemkov? Pozemky obci  ponúka firma, ktorá postavila bytovku a má záujem obci odpredať okolité pozemky za 1€.

Výpožička a postup jej schvaľovania

10.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ako máme postupovať pri výpožičke nehnuteľného majetku, obdobne ako pri prenájme majetku alebo ako prípad osobitného zreteľa? Je takýto postup správny alebo je postačujúce schváliť výpožičku vo verejnoprospešnom záujme uznesením v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta?

Účasť členov komisie zastupiteľstva pri výkone činností obecného úradu?

5.3.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Komisia obecného zastupiteľstva chce vykonávať svoju činnosť na základe uznesenia zastupiteľstva, ktorým bolo dohodnuté, že členovia komisie budú prítomní na rokovaniach, ktoré uskutočňuje obecný úrad ohľadne investičného zámeru mesta ako aj pri konzultáciách k všetkým súťažiam počnúc zadaním podmienok do súťaže pre výber projektanta ako aj realizátora investície na výstavbu tejto investičnej akcie. Zamestnanci mesta toto uznesenie porušili, prednosta odmieta spolupracovať, odvoláva sa na to, že nie je povinný takúto súčinnosť zabezpečovať, ako máme postupovať?

Poslanec zastupiteľstva ako kandidát na hlavného kontrolóra

25.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

V obci sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra. Prihlásil sa aj poslanec obecného zastupiteľstva. Hlasuje pri voľbách o hlavnom kontrolórovi aj tento poslanec, ktorý je kandidátom na hlavného kontrolóra?

Napomenutie hlavného kontrolóra

25.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je potrebné doručiť písomné napomenutie hlavnému kontrolórovi vopred alebo ho stačí informovať priamo na zasadnutí zastupiteľstva?

Zmena programu rokovania počas konania zastupiteľstva len ohľadne platu starostu

19.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Pri schvaľovaní úpravy rozpočtu mesta poslanec navrhol zvýšenie platu starostu, ktoré zastupiteľstvo odsúhlasilo. Môže byť na podnet poslancov priamo na zasadnutí zastupiteľstva dodatočne schválený nový bod rokovania? Porušil starosta zákon alebo rokovací poriadok, ak umožnil hlasovať len o 1 bode mimo programu a ostatné zamietol? Ako správne označiť taký bod rokovania?

Zmeny rozpočtu vs. schválenie rozpočtu ako celku

15.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

Sme v rozpočtovom provizóriu. Môžu poslanci zasahovať do návrhu programového rozpočtu? Počas zasadnutia MsZ schvaľovacím procesom prešli „návrhy na zmenu návrhu rozpočtu“.  Primátor už o celkovom rozpočte hlasovať nedal. Prijatím navrhnutých zmien sa vlastne zmenil pôvodný „Návrh rozpočtu mesta“ a vznikol nový „Návrh na rozpočet mesta“? Je potrebné schválenie návrh rozpočtu ako celku? V akej forme má poslanec predložiť návrh na uznesenie týkajúce sa rozpočtovej zmeny? Je potrebná k rozpočtovému opatreniu správa od hlavného kontrolóra?

Vetovanie dňa voľby a podmienok voľby hlavného kontrolóra?

12.2.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Starosta obce vetoval uznesenie, ktorým zastupiteľstvo vyhlásilo deň voľby hlavného kontrolóra a určilo podrobnosti voľby hlavného kontrolóra. Mohol starosta vetovať toto uznesenie?

Účasť verejnosti na zastupiteľstve a komisiách v čase pandémie

4.12.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Ako je to momentálne s konaním obecného zastupiteľstva? Je možné, aby na konaní zastupiteľstva alebo komisii boli prítomní aj iní občania z verejnosti?

Zabezpečenie voľby hlavného kontrolóra obce

30.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Kto zabezpečuje po technickej stránke oznámenie a vedenie výberového konania, zabezpečenie potrebných podkladov k uskutočneniu výberového konania a iné ohľadne voľby hlavného kontrolóra obce?

Prihlásenie poslanca pracujúceho v ČR do sociálnej a zdravotnej poisťovne

29.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Máme prihláseného poslanca na nepravidelný príjem v sociálnej poisťovni, ale on je český zamestnanec a má českú VšZP, vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch členských štátoch ČR a SR. Požiadala som poslanca, aby si vybavil Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy PD A1 do českého sociálneho systému. Kto je povinný A1 mu vybaviť - zamestnanec alebo zamestnávateľ. A ako je to z českou VšZP, prihlásim ho až po vystavení A1.

Zverejnenie štatútu obce pred jeho schválením?

13.8.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Je povinnosť obce zverejniť návrh nového štatútu obce skôr ako je schválený obecným zastupiteľstvom?

Odmeňovanie poslancov pri výkone funkcie v orgánoch právnických osôb obce

30.7.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Poslanci mestského zastupiteľstva sú členmi štatutárnych orgánov i dozorných rád v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta. No za túto činnosť poberajú odmenu. Môže poslanec mestského zastupiteľstva poberať odmenu za pôsobenie v orgánoch obchodnej spoločnosti, zriadenej mestom?

Spôsob fungovania komisie verejného záujmu vs. starosta

7.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

V  zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je starosta obce je povinný podať písomné oznámenie za rok 2019. Súčasťou má byť oznámenie majetkových pomerov starostu obce a majetkových pomerov manželky starostu. Členovia komisie sú poslancami obecného zastupiteľstva.

Ako má daná komisia prebiehať? Ako majú členovia komisie postupovať? Čo je povinný starosta obce predložiť na danú komisiu? Môže si predseda, resp. členovia komisie dokumenty ponechať na pár dní?

Prerokovanie správy o povesti občana

2.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

Jedným z bodov rokovania obecného zastupiteľstva bolo prerokovanie správy o povesti občana. Z dôvodu citlivosti informácií bola verejnosť z rokovania vylúčená. Ako má vyzerať zápisnica z rokovania? V zápisnici máme vymazať len meno a priezvisko osoby, ktorej sa vec týkala alebo treba anonymizovať celý bod? Pri vytlačení zápisnice už má byť všetko čitateľné? Čo ak bude chcieť niekto nahliadnuť do zápisnice fyzicky? Musíme sprístupniť celé, alebo tiež nejako túto časť anonymizovať?

Lehoty a zverejňovanie materiálov zo zastupiteľstva počas mimoriadnej situácie

20.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Majú vplyv prechodné ustanovenia ku covid19 v §30f zákona o obecnom zriadení na plynutie lehôt na zverejňovanie materiálov, zápisníc a uznesení z obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo podľa § 12 zákona o obecnom zriadení „bežným spôsobom“?

Klasické zasadnutie zastupiteľstva v čase koronakrízy

13.5.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Aktualizované dňa 26.11.2021

V súvislosti s prijatými opatreniami Vlády SR a UVZ SR ohľadne koronavírusu, v prípade ak obecné zastupiteľstvo bude zasadať klasicky, za účasti poslancov a bez verejnosti, musíme zasadnutie nahrávať? Platí v tomto prípade podpísanie uznesení do 10 dní a zverejnenie zápisnice tiež do 10 dní? 

Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov od. 1.1.2020

4.5.2020

Mgr. Jana Kochan

Ako sa majú zverejňovať majetkové priznania verejných funkcionárov obce po novelizácii?

Nemožnosť bežných rokovaní zastupiteľstiev?

14.4.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné počas trvania mimoriadnej situácie spôsobenej šírením respiračného ochorenia COVID_19 zvolávať a viesť „klasické“ zasadnutia obecného zastupiteľstva za fyzickej prítomnosti poslancov a ostatných zúčastnených osôb?

Plat starostu poskytnutý v prospech obce

9.4.2020

Mgr. Monika Ivanová

V súvislosti s aktuálnou situáciou zapríčinenou pandémiou koronavírusu sa chce starosta obce vzdať časti svojho platu na pol roka. Je potrebné, aby mu to schválilo obecné zastupiteľstvo  alebo postačí, keď sa písomne vzdáva na pol roka určitej časti platu?

Zmeny verejnej obchodnej súťaže

31.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže, v ktorých si vyhradilo oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť kúpnu zmluvu so žiadnym súťažiteľom, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk. Po skončení termínu na podanie ponúk obec zvažuje, že odmietne všetky predložené ponuky. Je na to potrebné schválenie obecným zastupiteľstvom alebo postačuje oprávnenie v podmienkach súťaže, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom a následne oznámenie súťažiacim?

Trvanie komisie zastupiteľstva aj v ďalšom volebnom období?

3.3.2020

Mgr. Vladimir Fujak

V roku 2015 bola obecným zastupiteľstvom schválená bytová komisia. Táto komisia v novom volebnom období nebola zrušená ani potvrdená novým uznesením. Je platné uznesenie o zložení bytovej komisie aj v tomto novom volebnom období?

Doba zverejnenia povinne zverejňovaných informácií

26.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Forma podávania oznámení o majetku poslancov miest

18.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Podľa čl. 7 ods. 6 zákona č. 357/2004 Z. z. oznámenie verejný funkcionár podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 uvedeného zákona. Kto pripravuje zjednodušené oznámenie, ktoré sa zverejňuje – komisia alebo poslanec? Akému výboru NR SR zasiela oznámenie primátor?

Sprístupňovanie pracovných náplní poslancom

15.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Je v súlade s legislatívou predkladanie pracovných náplní zamestnancov obce, ktoré nie sú súčasťou pracovnej zmluvy, poslancom obecného zastupiteľstva v prípade, ak o ich predloženie požiadajú?

Určovanie platu hlavného kontrolóra zastupiteľstvom?

22.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plate. Má mestské zastupiteľstvo povinnosť určovať na svojom zasadnutí plat primátora, keď jeho výpočet je určený zákonom?

Pozmeňujúce návrhy programu zastupiteľstva starostom

15.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže starosta obce na obecnom zastupiteľstve dávať pozmeňujúce návrhy k samotnému programu rokovania alebo jednotlivým prerokovávaným bodom v rámci rokovania obecného zastupiteľstva?

Vybavovanie sťažnosti proti orgánom obce

31.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti, ak sťažnosť smeruje na hlavného kontrolóra obce, ak sťažnosť smeruje na starostu obce alebo na obecné zastupiteľstvo?

Správa o výsledku kontroly inšpektorátu práce zastupiteľstvu

28.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie, aby hlavný kontrolór prekontroloval protokol a záznam o výsledku kontroly inšpektorátu práce a o uvedenom informoval obecné zastupiteľstvo?

Prenájom obecného pozemku poslancovi?

25.10.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže obec prenajať pozemok obce občianskemu združeniu, ktorého predseda je poslanec obecného zastupiteľstva? 

Zverejňovanie príloh zápisníc z rokovaní zastupiteľstva

3.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Je potrebné zverejniť všetky prílohy, ktoré sú v zápisnici uvedené ako jej súčasť alebo si obyvateľ má ísť pozrieť prílohu na obecný úrad, ak má záujem?

Vedenie zasadnutia zastupiteľstva počas dovolenky starostu?

19.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže starosta obce počas svojej riadnej dovolenky zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva a následne pokračovať v dovolenke?

Špecifiká pri odvolaní hlavného kontrolóra obce

22.8.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže zastupiteľstvo odvolať hlavného kontrolóra z dôvodu opakovaného porušenia povinností zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca ak nebol mu doručený list o neplnení si povinností? Môže byť dôvod na odvolanie oneskorené podanie majetkového priznania, keď deň stanovený zákonom na podanie majetkového priznania pripadol na nedeľu a hlavný kontrolór priznanie doručil v pondelok? Musí byť obsahom uznesenia o odvolaní aj odôvodnenie?

Schvaľovanie spôsobu prenechania majetku do nájmu pri osobitnom zreteli

9.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Kto môže rozhodnúť o spôsobe (forme) nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa?

Zloženie sľubu poslanca náhradníka vs. neuznášaniaschopné zastupiteľstvo

25.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aktualizované dňa 14.1.2022

Starosta neoznámil nástup náhradníka po zániku mandátu iného poslanca. Došlo len k zloženiu sľubu na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré však nebolo uznášaniaschopné. Môže poslanec náhradník riadne vykonávať svoj mandát?

Neoznámenie odsúdenia poslanca za trestný čin a výpis z registra trestov

25.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Obec dostala informáciu, že poslanec obecného zastupiteľstva bol odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Kto môže vyzvať poslanca, aby predložil výpis z registra trestov alebo môže obec iným spôsobom zistiť, či spáchal poslanec trestný čin?

Oprava havarijného stavu školy

8.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže starosta odsúhlasiť opravu budovy školy v majetku mesta bez súhlasu obecného zastupiteľstva ak je stav budovy havarijný?

Prítomný poslanec len hlasujúci poslanec?

25.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Rokovací poriadok považuje za prítomných poslancov na zasadnutí zastupiteľstva len tých, ktorí sa zúčastnia hlasovania. Poslanci, ktorí síce mali kartu v hlasovacej jednotke ale vo vymedzenom čase nehlasovali, teda sa neprezentovali, sa považujú podľa tohto rokovacieho poriadku za neprítomných. Teda títo sa nezapočítavajú do kvóra, podľa ktorého sa vykonáva výpočet výsledkov hlasovania. Je uvedená úprava v súlade so zákonom?


Platnosť uznesenia ak neprebehlo hlasovanie

15.5.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Bolo uznesenie obecného zastupiteľstva platne prijaté, ak existuje zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva, avšak hlasovanie neprebehlo?

Žiadosť zastupiteľstva v uznesení voči starostovi a obecnému úradu?

9.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obecné zastupiteľstvo prostredníctvom uznesenia požiadať starostu alebo obecný úrad o výkon určitých činností (napr. žiadosť o oslovenie spoluvlastníkov pozemkov za účelom scelenia obecných pozemkov)? Môže starosta odmietnuť vykonať činnosť, o ktorú ho obecné zastupiteľstvo v uznesení požiadalo? 

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Žiadosť obyvateľa o výmaz časti záznamu zastupiteľstva

26.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Má obec povinnosť vymazať zo záznamu verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva na základe žiadosti občana tú časť zasadnutia, na ktorej občan verejne vystúpi?

Úloha zastupiteľstva a zmluvy vo verejnom obstarávaní

14.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Otázka: Musí obecné zastupiteľstvo schvaľovať uzatvorenie každej zmluvy s úspešným uchádzačom podľa zákona o verejnom obstarávaní?

Zmena trvalého pobytu náhradníka poslanca

12.3.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Poslanec sa vzdal svojho poslaneckého mandátu, pričom na jeho miesto by mal nastúpiť náhradník. Tento náhradník však v čase od volieb do dňa potenciálneho nástupu na post poslanca obecného zastupiteľstva zmenil trvalý pobyt v rámci obce (t.j. už nemá trvalý pobyt vo volebnom obvode, za ktorý v čase volieb kandidoval). Stráca táto osoba zmenou trvalého pobytu právo byť náhradníkom a následne poslancom?

Poskytovanie správ z kontrolnej činnosti komisiám zastupiteľstva

8.3.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Má hlavný kontrolór obce povinnosť predkladať správy z kontroly pred zasadnutím obecného zastupiteľstva aj komisii zastupiteľstva? Má povinnosť sa zúčastňovať zasadnutí komisie? Musia byť správy z kontroly hlavného kontrolóra zverejnené obcou? 

Zmazanie údajov o osobe z video záznamu rokovania zastupiteľstva

4.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je obec povinná vyhovieť žiadosti o výmaz osobných údajov osoby v rozsahu meno a priezvisko z videozáznamu z rokovania mestského zastupiteľstva, ktorý je zverejňovaný v mestskej televízii aj na internetovom kanáli youtube?

Osobný spis poslanca a členov komisií neposlancov

25.2.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Má obec povinnosť viesť osobný spis poslanca a člena komisie obce zvoleného z radov občanov? Ak áno, čo musí obsahovať takýto osobný spis?

Poslanecký prieskum v základnej škole?

7.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je oprávnená časť poslancov bez vedomia obecného zastupiteľstva a poverenia vykonať tzv. poslanecký prieskum v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Je v takomto prípade oprávnený riaditeľ školy podávať akékoľvek informácie o chode školy?

Oznámenie majetkových pomerov novozvolenými poslancami

6.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Novozvolení poslanci zložili sľub na ustanovujúcom zasadnutí dňa 27.11.2018 a do 27.12.2018 všetci podali Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Sú títo novozvolení poslanci povinní podať znovu oznámenie do 31. marca?

Schvaľovanie platu dlhodobo uvoľneného zástupcu starostu poslanca po novom

28.1.2019

Mgr. Lenka Michalovičová

Kto bude schvaľovať plat poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora? Čo sa pri zástupcoch primátora považuje za „dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie“? Ak sa zástupca primátora nebude považovať za dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie zástupcu, bude odmeňovaný výlučne odmenou tak ako ostatní poslanci a nebude mať nárok na dovolenku?

Odmena poslancov po novom a retroaktivita

28.1.2019

Mgr. Lenka Michalovičová

Na akú výšku odmeny majú poslanci nárok v roku 2018? Je potrebné 1 mesačný plat primátora, na ktorý majú poslanci od 1.4.2018 nárok, ponížiť o odmenu už vyplatenú za január - marec 2018 alebo im máme vyplatiť len 3/4 z nového ročného limitu?

Bude odmena poslanca zahŕňať všetky odmeny (napr. členstvo v komisiách, výboroch mestských častí, príspevok na mobilný telefón, odmenu za sobáše)? Je na rozhodnutí mestského zastupiteľstva, či sa odmena bude vyplácať mesačne alebo jednorazovo?

Odmeňovanie „úväzkového“ zástupcu starostu po novom

28.1.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Vzťahuje sa obmedzenie ročného príjmu poslancov v zmysle novely zákona o obecnom zriadení aj na zástupcu starostu, ktorý pracuje len čiastočný úväzok a je zamestnaný v inom pracovnom pomere? 

Neverejnosť zasadnutia komisií zastupiteľstva

10.1.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Môže obecné zastupiteľstvo odsúhlasiť, aby zasadnutia komisií boli neverejné?

Oprávnenie poslanca nakladať s osobnými údajmi

17.12.2018

JUDr. Adriána Kováčová

Sú poslanci a členovia komisií obecného zastupiteľstva oprávnenými osobami v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vykonávajúcimi spracovateľské operácie? 

Zvolanie ustanovujúceho a prvého riadneho zastupiteľstva

30.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Môže starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období zvolať nové obecné zastupiteľstvo a zverejniť na úradnej tabuli návrh programu riadneho zasadnutia nového obecného zastupiteľstva, ktoré by sa malo konať v ten istý deň hneď po ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva?

Vyplácanie odstupného starostu po častiach

23.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je možné vyplatiť odstupné bývalému starostovi obce po častiach a len po dohode s ním alebo v rámci zlej finančnej situácie obce  je to možné po schválení obecným zastupiteľstvom vyplácať ho po častiach aj bez jeho súhlasu?


Zvolanie ustanovujúceho zastupiteľstva novým starostom?

16.11.2018

JUDr. Adriána Kováčová

Ak nový starosta zloží sľub pred notárom, nastúpi tak do funkcie skôr ako nové zastupiteľstvo. Kto potom zvoláva ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva ak tak nechce urobiť odchádzajúci starosta?Môže ho zvolať už nový starosta? 

Podpis uznesenia z prerušeného zasadnutia

10.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ako má postupovať starosta v prípade ak sa zastupiteľstvo musí prerušiť a dokončí sa až o 14 dní? Je v tomto prípade starosta povinný podpísať už prijaté uznesenia, alebo musí počkať, kým sa celé zasadnutie neskončí a až potom podpísať všetky prijaté uznesenia?

Schvaľovanie zmlúv o NFP bez spoluúčasti obce

27.9.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Musí obecné zastupiteľstvo schvaľovať Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku aj bez finančnej spoluúčasti obce, pokiaľ sa jedná o rekonštrukciu majetku?

Potvrdenie uznesenia po uplatnení sistačného práva starostu

20.9.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Akým spôsobom má obecné zastupiteľstvo potvrdiť uznesenie, ktorého výkon bol pozastavený tým, že ho starosta odmietol podpísať ?

 

Schválenie správy požiarnej ochrany, správy o stave pohľadávok zastupiteľstvom?

8.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je potrebné, aby mestská rada a mestské zastupiteľstvo bralo na vedomie či schvaľovalo správu o požiarnej a civilnej ochrane a správu o pohľadávkach za prenájom bytových a nebytových priestorov?

Prerušenie zasadnutia zastupiteľstva

29.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

môže si miestne zastupiteľstvo v uznesení, ktorým preruší rokovanie zasadnutia, určiť čas pokračovania prerušeného zasadnutia alebo je to vo výhradnej právomoci starostu?

Účasť občana z inej obce na rokovaní zastupiteľstva

26.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Na zasadaní obecného zastupiteľstva som požiadal občana z inej obce, aby opustil zasadaciu miestnosť z dôvodu, že naši občania nemali miesto a nezmestili sa do miestnosti. Bolo takýmto konaním porušené právo tohto občana? 

Schvaľovanie návrhu programu rokovania po novom

28.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ako sa bude podľa novely zákona o obecnom zriadení (účinnej od 1.4.2018) postupovať pri schvaľovaní programu rokovania obecného zastupiteľstva, ak majú poslanci k návrhu programu návrh na zmenu?

Schvaľovanie sadzobníka poplatkov

26.3.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Je potrebné schvaľovať zastupiteľstvom vypracovaný sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií?

Povinnosť vyhotoviť písomnú zápisnicu s doslovným znením

16.3.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Je povinnosťou mesta vyhotoviť zápisnicu s doslovným prepisom pre potreby osôb so zdravotným postihnutím?

Informačná povinnosť starostu o vydaných interných predpisoch

15.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je starosta obce povinný informovať poslancov obecného zastupiteľstva o vydaných interných predpisoch, a to poriadok, poriadok odmeňovania, interná smernica stravovania a iné?

Menovanie predsedov komisií starostom?

21.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Starosta obce vydal príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov. Za predsedu ústrednej inventarizačnej komisie, vyraďovacej komisie a likvidačnej komisie menoval tú istú poslankyňu obecného zastupiteľstva.

Môže byť poslanec obecného zastupiteľstva predsedom viacerých komisií a či tým nedochádza ku konfliktu záujmov, nakoľko obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhované závery týchto komisií?

Preplatenie náhrady mzdy poslanca jeho zamestnávateľovi

21.11.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Má poslanec nárok na odmenu v plnej výške za účasť na zasadnutiach a súčasne aj jeho zamestnávateľ na náhradu mzdy za konkrétny deň, ak to obec nemá podchytené v Zásadách odmeňovania poslancov?

Zastupiteľstvá nad rámec harmonogramu a platnosť uznesení

14.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Čo v prípade, že má obec riadne schválený rokovací poriadok s určeným ročným počtom zastupiteľstiev a starosta chce zvolávať zastupiteľstvo nad rámec dohodnutých zasadnutí? Budú prijaté uznesenia platné?

Rozsah práva poslanca na interpelácie

13.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Aký rozsah má právo poslanca na interpelácie? Čo v prípade, ak by požadoval vypracovanie určitých sumárov, zhrnutí, analýz a pod. a navyše priamym zadaním zamestnancom obce? 

Pracovné stretnutia poslancov obecné zastupiteľstva a starostu

9.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Môže starosta obce zvolať pracovné neformálne stretnutie s poslancami obecného zastupiteľstva, kde by sa predjednali niektoré body, ktoré majú byť predmetom zasadnutia obecného zastupiteľstva? 

Pokyny náčelníkovi obecnej polície ukladané obecným zastupiteľstvom?

12.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Aké sú právomoci mestského zastupiteľstva vo vzťahu k ukladaniu úloh starostovi, zamestnancom obecného úradu alebo náčelníkovi mestskej polície?

K ospravedlňovaniu neúčasti poslancov na zasadnutiach zastupiteľstva

4.4.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Vyše polovica poslancov sa tesne pred konaním zasadnutia ospravedlnilo z rôznych dôvodov. Môže sa akceptovať ospravedlnenie zaslané SMS správou? Môže sa poslanec ospravedlniť 10 minút pred začatím obecného zastupiteľstva? Ako má vyzerať ospravedlnenie poslancov a kedy má byť starostovi doručené?

Číslovanie neprijatého uznesenia

3.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Každé prijaté uznesenie sa očísluje. Priraďuje sa číslo aj v prípade neprijatého návrhu uznesenia?

Opätovné predloženie neschváleného VZN

31.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Kedy je možné opätovne zaradiť do programu rokovania obecného zastupiteľstva návrh VZN, ktoré na rokovaní nebolo schválené?

Zánik mandátu a náhradníci s rovnakým počtom hlasov

30.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Poslanec sa viac ako rok nezúčastňoval zasadnutí obecného zastupiteľstva z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Zaniká mu mandát? Ak áno, ako postupovať pri stanovení náhradníka v prípade, že dvaja náhradníci získali rovnaký počet hlasov?

„Nečinnosť“ poslanca

27.3.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Čo s poslancom, ktorý sa bez uvedenia dôvodu vzdal členstva v obecnej komisii a taktiež v rade školy? Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva vôbec nehlasuje, buď je proti alebo sa zdrží hlasovania,taktiež sa nezúčastňuje žiadnych obecných aktivít. Môže byť takto poslanec nečinný? 

Vrátenie menovacieho dekrétu

22.3.2017

g_Miriam Matejcova

Po vymenovaní do komisie poslanec prevzal menovací dekrét, no po mesiaci menovací dekrét vrátil, že v komisii pracovať nebude. Aký je možný postup, aby sa poslanci nezbavovali, neodmietali úlohy, ktorými sú poverení?

„Všetky veci správy obce“, v ktorých rozhoduje starosta

3.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

V zmysle § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Ako je potrebné vykladať „všetky veci správy obce?“

Schvaľovanie pracovnej cesty starostovi?

24.2.2017

Mgr. Matej Trnavský

Je potrebné schvaľovať obecným zastupiteľstvom zahraničnú pracovnú cestu starostovi obce?


Odobratie slova poslancovi starostom

26.1.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako postupovať ak na rokovaní zastupiteľstva bolo udelené slovo poslancovi počas diskusie k prerokovanému bodu, no starosta následne slovo poslancovi odoberie? Postupuje sa v zmysle § 12 ods. 6 zákona o obecnom zriadení?

 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva v jazyku menšiny

24.1.2017

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce otvorí zasadnutie obecného zastupiteľstva privítaním v štátnom jazyku a ďalej pokračuje v jazyku menšiny. Ako sa dá vymôcť dodržanie zákona o štátnom jazyku?

 

 

Zmena počtu poslancov počas rokovania – prerušenie či nové zasadnutie zastupiteľstva?

13.1.2017

Mgr. Matej Trnavský

Aktualizované dňa 17.3.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa otvára ako uznášaniaschopné. Uznášania schopnosť sa mení aj počas rokovania, pričom ku koncu zasadnutia sa stáva, že zasadnutie nie je uznášania schopné. Môže starosta ukončiť z tohto dôvodu zasadnutie, aj keď sa už nebudú prijímať žiadne uznesenia? Alebo sa zasadnutie preruší?

 

 

Pasívna účasť poslanca OZ na zasadnutí a prijatie uznesenia

20.12.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Bolo uznesenie schválené ak zaň hlasovalo 8 poslancov s tým, že na obecnom zasadnutí bolo prítomných 16 poslancov a jeden z poslancov sa neprezentoval na hlasovacom zariadení? Náš rokovací poriadok uvedenú situáciu nerieši.

Stanovenie pracovného času hlavného kontrolóra

16.12.2016

Mgr. Matej Trnavský

Hlavný kontrolór obce má schválený kratší pracovný čas v rozsahu 15 hodín týždenne. V pracovnom poriadku obec určila, že schválený kratší pracovný čas hlavný kontrolór odpracuje v presne vymedzených časoch. Je v kompetencii obecného zastupiteľstva schváliť uznesením obecného zastupiteľstva pracovnú dobu hlavného kontrolóra a následne ho kontrolovať?

Kontrola bankového výpisu obce poslancom?

7.12.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Má poslanec obecného zastupiteľstva právo požadovať k nahliadnutiu výpisy z bankového účtu obce?

Dva výbory v mestskej časti?

1.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné zriadiť v jednej mestskej časti dva výbory mestskej časti?

Neúčasť na nekonanom zasadnutí a zánik mandátu poslanca

1.12.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Poslanec sa nezúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti. Začala lehota zániku mandátu poslanca plynúť od neúčasti poslanca na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré sa nekonalo alebo až od následného riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva?

Zadávanie úloh zamestnancom obecného úradu poslancami

10.11.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže poslanec zastupiteľstva poveriť úlohami zamestnanca obecného úradu (napr. vypracovaním dôvodovej správy k návrhu tohto poslanca na bod programu rokovania)?

Zmena štatútu hlavného mesta na podnet mestskej časti

10.11.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Aký je postup v prípade, že poslanec zastupiteľstva mestskej časti má záujem podať návrh zmeny štatútu hlavného mesta?

Rozširovanie audiovizuálneho záznamu z rokovania v neúplnej podobe

20.10.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Manželka poslanca natáčala rokovanie obecného zastupiteľstva a diskusné príspevky svojho manžela. Tieto príspevky zverejnila na sociálnej sieti bez reakcie a súhlasu dotknutých osôb (starostu, poslancov, zamestnancov obecného úradu). Príspevkami uvádzala polopravdy ako aj nekonkrétne informácie. Je to správny postup nakladania s informáciami z obecného zastupiteľstva?

Uznesenie o náplni práce komisie na ochranu verejného záujmu

14.10.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Zastupiteľstvo zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu a uznesením zobralo ne vedomie jej náplň práce, ktorá ale nebola v súlade s ústavným zákonom. Akú formu musí mať uznesenie zastupiteľstva o zmene náplni práce komisie? Postačuje uznesenie „beriem na vedomie?“

Hlasovanie o uznesení „beriem na vedomie“

7.10.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Akým spôsobom hlasujú poslanci zastupiteľstva o uznesení, ktorým sa berie na vedomie určitá skutočnosť?

Predčasne ukončené rokovanie zastupiteľstva

14.9.2016

Mgr. Matej Trnavský

Počas konania rokovania zastupiteľstva sedem poslancov z deviatich bez udania dôvodu odišlo. Starosta ukončil rokovanie po 30-tich minútach od ich odchodu. Poslanci podali žiadosť o zvolanie mimoriadneho rokovania zastupiteľstva s inými bodmi programu ako malo predčasne ukončené rokovanie zastupiteľstva.

Máme zvolať dve samostatné rokovania? Majú poslanci právo v rokovacom poriadku určiť o koľkej hodine sa bude konať rokovanie? Je starosta povinný vyplatiť všetkým poslancom odmenu za rokovanie, ktoré sa skončilo napriek neprerokovaným bodom?

Priamy predaj majetku a neschválenie prevodu zastupiteľstvom

9.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občan podal žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, pričom obecné zastupiteľstvo s predajom súhlasilo a ako spôsob predaja bol schválený priamy predaj. Po zverejnení zámeru a vyhodnotení ponúk, bola však víťazná ponuka iného uchádzača ako žiadateľa. Tomuto uchádzačovi však poslanci neschválili prevod pozemku.

Môžu poslanci obecného zastupiteľstva neschváliť konkrétny predaj konkrétnemu záujemcovi, keď predtým súhlasili s odpredajom?

Musia odôvodňovať uchádzačovi s najvyššou ponukou, prečo mu neschválili predaj?

Dôvody a odvolanie hlavného kontrolóra

9.9.2016

Mgr. Matej Trnavský

Za závažné pochybenia chcú poslanci odvolať kontrolóra. Môžeme ho odvolať ak nebol ani raz písomne upozornený? Môžeme považovať za závažné porušenie zákona aj to, ak kontrolór začal podnikať a vykonávať inú zárobkovú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva ? Postačuje, keď obecné zastupiteľstvo svoje rozhodnutie zdôvodní na zasadnutí pri odvolaní kontrolóra? Môžeme hneď na tom istom zastupiteľstve, keď odvoláme kontrolóra, vyhlásiť nové výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra? 

Výkon poslaneckého mandátu a PN

26.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže sa práceneschopný poslanec zúčastniť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a hlasovať? Má poslanec právo na odmenu poslanca za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva počas práceneschopnosti? Zásady odmeňovania poslancov výslovne neupravujú situáciu, ako postupovať pri práceneschopnosti poslanca.

Spracovanie výhrad k záverečnému účtu obce

28.7.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Kto spracúva výhrady k záverečnému účtu obce po jeho schválení zastupiteľstvom s výhradami? Ako má znieť uznesenie k výhradám?

Vyjadrenie sa v konaní o ochrane verejného záujmu

8.7.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Akým spôsobom môže obecné zastupiteľstvo vyzvať verejného funkcionára, proti ktorému sa vedie konanie vo veci ochrany verejného záujmu, aby sa vyjadril k podnetu? A akým spôsobom je možné zaradiť návrh na začatie konania do programu zasadnutia zastupiteľstva?

Spolupráca orgánov obce pri schvaľovaní rozpočtu

8.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Poslanci obecného zastupiteľstva v návrhu rozpočtu obce schválili zníženie výdavkov na mzdové prostriedky pre zamestnancov obecného úradu. Počet zamestnancov sa nemení a obec nie je vo finančnej núdzi. Cieľom je znížiť osobné ohodnotenia zamestnancom. Majú na to poslanci oprávnenie? Bude ohrozený normálny chod úradu (niektorí zo zamestnancov uvažujú že v tom prípade dajú výpoveď). Rozpočet obce odmietam ako starosta podpísať. Keď poslanci návrh nezmenia, bude rozpočet platný v pôvodnom znení? 

 

 

 

Vzdanie sa odmeny člena komisie

8.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Člen komisie (neposlanec) dal písomné vyhlásenie, že sa vzdáva práva na odmenu za prácu v komisii mestského zastupiteľstva. V zásadách odmeňovania to však obsiahnuté nemáme. Ako máme postupovať?

Predkladanie materiálov pre zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi

1.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Musí byť materiál, ktorý je predmetom rokovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva (napr.: návrh VZN, čerpanie rozpočtu, kronika obce atď.) doručený na preštudovanie aj hlavnému kontrolórovi?

Vystúpenie obyvateľa obce na zastupiteľstve inej obce

24.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže na zasadnutí obecného zastupiteľstva vystúpiť občan, ktorý nemá v danej obci trvalý pobyt ale je vlastníkom nehnuteľnosti na jej území?

Zverejňovanie materiálov k prerokovaniu obecným zastupiteľstvom

23.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

V akom rozsahu sa zverejňujú materiály, ktoré majú byť prerokované na obecnom zastupiteľstve čo do rozsahu a osobných údajov? Je k zverejneniu potrebný súhlas osoby, ktorá žiada o prerokovanie?

Oprávnenie vykonávať zmeny rozpočtu

21.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Podľa zásad hospodárenia primátor vykonáva úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami do určitej výšky v kapitálových výdavkoch a v bežných výdavkoch. O vykonaných zmenách informuje písomne mestské zastupiteľstvo. Primátor vykonal rozpočtové presuny na investičných akciách financovaných z peňažných fondov minulých rokov. Predmetom úpravy bola konečná úprava rozpočtu znížením na akciách, ktoré neboli dočerpané a zvýšením na tých akciách, ktoré vyžadovali dofinancovanie. Použitie bolo schválené uznesením zastupiteľstva. Porušil primátor mesta ustanovenia §15 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v kontexte s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona o obecnom zriadení?

Uplatnenie sistačného práva k opätovne schválenému uzneseniu

10.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže starosta využiť sistačné právo v prípade opätovného schválenia uznesenia zastupiteľstvom, ktoré už predčasom starosta odmietol podpísať a zastupiteľstvo ho následne nepotvrdilo?

Zverejňovanie rozsudkov starostom

10.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže starosta zverejniť na úradnej tabuli rozsudok vo veci usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod ihriskom aj bez súhlasu zastupiteľstva?

Poskytovanie čiastkových informácií z výkonu kontroly

10.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže hlavný kontrolór obce poskytnúť poslancom obecného zastupiteľstva informácie z vykonávanej kontroly pred jej ukončením?

Zriadenie inventarizačnej komisie

7.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže obecné zastupiteľstvo zriadiť inventarizačnú komisiu alebo zriadenie inventarizačnej komisie je vo výlučnej kompetencii starostu obce v zmysle zákona o účtovníctve?

 

Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo v prípade, že inventarizačnú komisiu už zriadilo na svojom zasadnutí s odvolaním sa na zriadenie komisie v zmysle zákona o obecnom zriadení? Musíme ju uznesením zrušiť?

Doplňovanie bodov programu zastupiteľstva obyvateľmi

3.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžu obyvatelia obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní programu obecného zastupiteľstva doplňovať body programu alebo sú záväzné iba body, ktoré navrhol starosta a poslanci ich schválili?

Trvanie komisií po zvolení nového zastupiteľstva

1.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Rušia sa zvolením nového obecného zastupiteľstva komisie zriadené predošlým zastupiteľstvom v prípade, že ich toto nezrušilo?

Odmeňovanie poslancov paušálne?

31.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mesto má schválený Poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, v ktorom je upravená paušálna mesačná odmena pre poslanca mestského zastupiteľstva v konkrétnej sume. Zároveň je konkrétnymi finančnými čiastkami uvedené finančná odmena  predsedu komisie,predsedu výboru mestskej časti,  členov komisie. Môže byť suma upravená paušálne alebo je potrebné zohľadniť úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie poslanca?

Zastupiteľstvo po uskutočnení nových volieb

31.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

V obci prebehnú nové voľby. Môže zástupca starostu, ktorý zastupuje starostu podľa § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení, používať insígnie počas zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom novozvolený starosta zloží sľub?

Kto odovzdáva osvedčenia o zvolení starostovi a poslancom? Na zasadnutí obecného zastupiteľstva má hrať aj hymna Slovenskej republiky?

Kto schvaľuje ukončenie nájmu dohodou?

16.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ako je to s právomocou starostu/obecného zastupiteľstva pri žiadosti nájomcu nebytových priestorov obce o ukončenie nájmu dohodou? Je v takomto prípade nutné schválenie dohody obecným zastupiteľstvom?

Zánik mandátu poslanca a dlhodobá PN

2.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Poslanec sa nezúčastňuje zasadnutí z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti. Existuje tak prekážka,  ktorá mu bráni vykonávať mandát poslanca a riadne sa zúčastňovať zasadnutí. Predpoklad je, že PN prekročí dobu jedného roka. Zanikne jeho mandát poslanca?

Kontrola vykonávaná nečlenmi komisií zastupiteľstva

2.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môžu poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú členmi komisie, vykonať kontrolu ekonomických dokladov? Ak áno, v akom rozsahu?

Neschválenie uznesenia o plate starostu

29.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Starostovi bol uznesením miestneho zastupiteľstva s účinnosťou od 1.1.2015 schválený plat uvedený pevnou sumou, ktorá je vyššia ako základný plat. Účinnosť schváleného uznesenia nebola obmedzená. V tomto roku miestne zastupiteľstvo rokovalo o zvýšení základného platu starostu o 50 %, ale uznesenie miestne zastupiteľstvo neschválilo. Aký plat patrí starostovi?

Valorizácia a zrušená povinnosť prerokovať plat starostu

14.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Aké zmeny nastali v zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v súvislosti s platom starostu? Ako postupovať pri plate starostu, keď sa zmení priemerná mesačná mzda?

 

Zverejňovanie odmien členov komisií - neposlancov

21.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné zverejniť podľa Info zákona výšku odmien členov komisií z radov obyvateľov, t.j. „neposlancov?“

Spájanie uznesení

16.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo k dvom bodom programu na rokovaní obecného zastupiteľstva. Jeden bod programu hlasovaním poslanci schválili a druhý bod schválený nebol. Starosta neskôr podpísal uznesenie, kde boli zahrnuté oba body programu. Možno spájať dve uznesenia so samostatným hlasovaním do jedného uznesenia? Ako je možné vykonať nápravu?

 

Termín zverejnenia zápisnice a uznesení zastupiteľstva

14.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je zákonom stanovený termín zverejnenia zápisnice a uznesení na web stránke alebo vývesnej tabuli obce alebo to upravuje iba rokovací poriadok obce? Má na zverejnenie týchto dokumentov vplyv sistačné právo starostu?

Interpelácia zástupcu starostu obce bez obecnej rady?

11.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Môže poslanec obecného zastupiteľstva na zasadnutí obecného zastupiteľstva interpelovať zástupcu starostu obce aj napriek tomu, že obecná rada v obci nie je zriadená?

Podpis zmluvy v mene obce neoprávnenou osobou a právne následky

7.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Má podpísanie zmluvy v mene obce na to neoprávnenou osobou automaticky za následok neplatnosť zmluvy aj keď sa už na jej základe uskutočnili čiastkové plnenia? Záväzky z nej vyplývajúce sú pre obec záväzné?

Účasť poslanca obecného zastupiteľstva na verejnom obstarávaní

25.2.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže sa firma poslanca obecného zastupiteľstva zúčastniť verejného obstarávania obce? Nejedná sa o konflikt záujmov v prípade úspešnosti firmy takéhoto poslanca?

Ak prebehlo obstarávanie v roku 2010 ale až v tomto roku obec plánuje požiadať o vtedy neudelenú dotáciu, je povinnosťou vyhlásiť nové obstarávanie?

Informácia o čerpaní rozpočtu obce zastupiteľstvu

23.2.2016

GPL JUDr. Adriana Kovacova

Je v zákone uložená povinnosť predkladať na rokovanie zastupiteľstva informáciu o čerpaní rozpočtu za predchádzajúci štvrťrok?

Niektoré otázky úpravy rokovacieho poriadku

16.2.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Môže obec upraviť v rokovacom poriadku prihlasovanie obyvateľov obce tak, že by mali možnosť prihlásiť sa do rozpravy len pred otvorením rozpravy a s určeným časom vstupu? Kto môže ukončiť rozpravu na zastupiteľstve? Akú právnu váhu má rokovací poriadok a aké môžu byť dôsledky nedodržiavania rokovacieho poriadku?

Žaloba starostu bez vedomia obecného zastupiteľstva

11.2.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže starosta obce podať žalobu v majetkovo významnej veci voči štátnemu orgánu týkajúcu sa majetku obce bez vedomia a súhlasu obecného zastupiteľstva? A aký je postup v prípade nerešpektovania rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva starostom obce ak sa chce obec s daným subjektom dohodnúť a existuje vôľa dohody aj na druhej strane?

Povinnosť mať rokovací poriadok a zásady hospodárenia obce

5.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je povinnosťou obce mat schválený rokovací poriadok a zásady hospodárenia s majetkom obce, alebo sa môže riadiť len zákonnou úpravou?

 

Číslovanie zasadnutí zastupiteľstva

25.1.2016

Mgr. Matej Trnavský

V pozvánke na zasadnutie obecného zastupiteľstva uvádza starosta poradové číslo zasadnutia. V roku 2015 zasadalo celkom 15 krát. Aké je správne poradové číslo zasadnutia v januári 2016? Musí byť v pozvánke uvedená informácia, že sa zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení?

 

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva

25.1.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Akou formou v uznesení obecné zastupiteľstvo prijíma harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na určité obdobie? Je správnejší názov predmetného dokumentu harmonogram zasadnutí alebo termíny zasadnutia obecného zastupiteľstva? 

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu sa vzťahuje aj na bývalého starostu

22.1.2016

Mgr. Matej Trnavský

Starostovi obce skončilo funkčné obdobie 2014. Bol bývalý starosta povinný podať komisii obecného zastupiteľstva oznámenie podľa Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu do 31.03.2015? Bol bývalý starosta obce povinný podať písomné oznámenie komisii obecného zastupiteľstva s ohľadom na skončenie funkčného obdobia v 2014 podľa čl. 8 Ústavného zákona? Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo alebo komisia na ochranu verejného záujmu v prípade, že bývalý starosta si nesplnil povinnosti podľa čl. 7 a čl. 8 ústavného zákona?


Komisia na ochranu verejného záujmu

21.1.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu a hlasovaním zvolilo jej troch členov vrátane predsedu komisie. Akou formou komisia koná? Musí mať komisia na ochranu verejného záujmu rokovací poriadok?

Kontrola účtov obce komisiou zastupiteľstva obce?

15.1.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obecné zastupiteľstvo vymenovať komisiu na kontrolu účtov obce? Nespadá takáto kontrola do kompetencie hlavného kontrolóra obce?

Rokovanie obecného zastupiteľstva a príspevky občanov

15.1.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Rokovací poriadok zastupiteľstva nerieši príspevky občanov do diskusie, častokrát je to emotívny prejav bez konkrétneho výsledku. Následne však rokovací poriadok nerieši ani povinnosť oslovenej osoby /primátor, prednosta, vedúci oddelení apod./ reagovať na pripomienky, odpovedať v nejakej časovej lehote. Ako máme postupovať?

Prenechanie majetku obce do nájmu poslancovi mesta

13.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Mesto má uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú s nájomníčkou poslankyňou mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo na základe žiadosti nájomcu o predĺženie nájmu schválilo predĺženie nájmu na dobu určitú. Akou formou môžeme predĺžiť nájom?  

Uprázdnené miesto poslanca a fungovanie obecného zastupiteľstva

16.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Poslanec obecného zastupiteľstva sa vzdal mandátu. Starostom obce boli písomne oslovení náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov vo voľbách, ktorí však nemali záujem nastúpiť na uprázdnený mandát poslanca. Obecné zastupiteľstvo má tak 4 poslancov z 5 a už žiadneho náhradníka.

Môže obecné zastupiteľstvo vykonávať svoje funkcie aj napriek tomu, že sú len 4 poslanci z 5? Ako je potrebné postupovať voči náhradníkom, ktorí odmietli nastúpiť do funkcie?

Ukladanie povinností starostovi zastupiteľstvom?

9.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme formulovať uznesenie takto „OZ ukladá starostovi obce alebo obecnému úradu“? Ak by obecné zastupiteľstvo nemohlo ukladať úlohy starostovi obce, tak ako potom môže obecné zastupiteľstvo kontrolovať dodržiavanie uznesení a ich následné plnenie zo strany obecného úradu?

Nájom majetku obce manželovi poslankyne obecného zastupiteľstva

9.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Manžel poslankyne obecného zastupiteľstva má z minulého obdobia s obcou uzatvorenú nájomnú zmluvu. Obec vzhľadom na viaceré dodatky k nájomným zmluvám o nájme ( aj s inými nájomníkmi) potrebuje prijať nové nájomné zmluvy. Manželka je poslankyňou obecného zastupiteľstva prvé volebné obdobie. Nebude možné považovať uzatvorenie novej nájomnej zmluvy za konflikt záujmov?

Náhrada skutočných výdavkov poslanca obecného zastupiteľstva

7.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v § 25 ods .5 uvádza: „Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.“ Môžem si uplatniť ako výdavky predplatné za odborný časopis k samospráve?

Hlavný kontrolór členom komisie zastupiteľstva?

20.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť hlavný kontrolór členom komisie zriadenej mestským zastupiteľstvom. V § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení sú uvedené funkcie, s ktorými je funkcia hlavného kontrolóra nezlučiteľná a nie je tam uvedený konkrétne člen komisie. 

Rozsah informačného oprávnenia poslanca

19.11.2015

Mgr.Matej Trnavský

Obec vlastní kolesový traktor a osobný automobil, v ktorých je namontované GPS zariadenie. Osobný automobil využíva hlavne starosta obce na služobné účely a využívajú ho aj zamestnanci OcÚ. O služobných cestách starosta pravidelne podrobne informuje poslancov a podáva poslancom správu o činnosti obecného úradu. Poslanec požiadal o výpis GPS zariadenia traktora a osobného motorového vozidla; je takáto žiadosť oprávnená?

Interpelácia (zástupcu) starostu obce

13.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže poslanec obecného zastupiteľstva interpelovať zástupcu starostu (bez rozdielu právomocí, ktorými ho starosta v písomnom poverení poveril) na zasadnutí obecného zastupiteľstva v rámci bodu rokovania - interpelácie? Môžu obyvatelia obce alebo občania interpelovať starostu obce alebo je to výsostné oprávnenie iba poslancov?

Nezaradenie bodov do návrhu programu rokovania starostom

11.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Podnikateľ listom požiadal starostu obce, aby do programu rokovania obecného zastupiteľstva zaradil na prerokovanie jeho žiadosť o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu a vodovod resp. schválenie zmluvy o zriadenie vecného bremena. Starosta obce jeho žiadosti nevyhovel. Má starosta obce v takomto prípade oprávnenie na nezaradenie požadovaných bodov do návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva?

Nedisciplinovaní občania zúčastnení na zasadnutí zastupiteľstva

9.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Máme problém na obecnom zastupiteľstve, pretože obecných zastupiteľstiev sa zúčastňuje skupina občanov, ktorí rušia chod zastupiteľstva, vykrikujú, správajú sa neslušne, pričom svojím konaním opakovane znemožňujú priebeh konaní zastupiteľstva. je možné schváliť uznesenie, že obecné zastupiteľstvá budú neverejné až do odvolania. Alebo ako by sme to mohli vyriešiť tento prípad?

Stanovenie sadzobníka pokút za priestupky v stavebnom konaní obecným zastupiteľstvom?

3.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo uložilo Komisii výstavby a rozvoja obce, životného prostredia a verejného poriadku pripraviť návrh sadzobníka pokút za priestupky v oblasti stavebného práva, o ktorých chce obecné zastupiteľstvo rokovať a schváliť ich výšku. Môže obecné zastupiteľstvo uznesením schváliť výšku pokút za jednotlivé priestupky?

Policajt ako poslanec obecného zastupiteľstva

30.10.2015

JUDr. Henrieta Bicáková

Otázka: 

Môže byť poslancom obecného zastupiteľstva príslušník Policajného zboru alebo príslušník obecnej polície? 

Zastupiteľstvo a zasahovanie do chodu obecnej materskej školy

23.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec je zriaďovateľom materskej škôlky bez právnej subjektivity. Môžu poslanci zasahovať do rozsahu prevádzkových hodín MŠ (v čase školských prázdnin) a do počtu učiteľov v MŠ?  

Nedodržanie rokovacieho poriadku starostom a zákonnosť uznesení

13.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Podľa rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva je návrhová aj overovacia komisia volená obecným zastupiteľstvom. Na posledných dvoch zasadnutiach obecného zastupiteľstva však členov overovacej komisie určil starosta. Má takýto postup starostu vplyv na zákonnosť uznesení prijatých na týchto zasadnutiach?

Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce starostom?

12.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Starosta zvolal 2x zhromaždenie obyvateľov obce. Porušil starosta zákony a prekročil tým svoje kompetencie? Bola zneužitá právomoc verejného činiteľa?


Dotácia pre občianske združenie, ktorej predsedom je poslanec obecného zastupiteľstva

6.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Poslanec obecného zastupiteľstva je predsedom občianskeho združenia, ktoré sa venuje podpore športu. Toto občianske združenie získalo dotáciu od obce, v ktorej je predseda občianskeho združenia poslancom. Je v tom z hľadiska poslaneckého mandátu nejaký právny problém? 

Rozhodnutie o periodicite zasadnutí obecného zastupiteľstva

25.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením prijalo rozhodnutie, že rokovania obecného zastupiteľstva budú 1 krát mesačne. Neprekročilo obecné zastupiteľstvo zákon, keď zasadnutia zvoláva starosta ?

 

Povinnosť zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu

11.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Musí mať obec zriadenú komisiu na ochranu verejného záujmu? Ako má postupovať , ak ju nemá zriadenú?

Preskúmanie zákonnosti uznesenia zastupiteľstva a možnosť jeho zrušenia

4.9.2015

JUDr. Martina Tomus Palušková

Na základe podnetu bola okresnou prokuratúrou preskúmaná zákonnosť uznesenia mestského zastupiteľstva. Okresná prokuratúra a následne krajská prokuratúra potvrdili, že predmetné uznesenie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Môže byť upovedomenie o vybavení podnetu preskúmané v rámci správneho súdnictva? Je možné dosiahnuť zrušenie tohto uznesenia, keď voči nemu prokuratúra nepodala protest? 


Sprístupnenie informácii o zamestnancoch poslancovi

28.8.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Môže poslanec mestského zastupiteľstva požadovať písomný zoznam zamestnancov mesta a mestských organizácií s tým, že žiada popis práce podľa pracovnej zmluvy a výšku platu? Nejedná sa len o vedúcich zamestnancov ale aj referentov a iné pozície. 

Schvaľovanie etických kódexov obce

28.8.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Je obecné zastupiteľstvo kompetentné na svojom zasadnutí schváliť formou uznesenia etický kódex poslancov obecného zastupiteľstva, etický kódex starostu obce, etický kódex zamestnanca obce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý by bol súčasťou pracovného poriadku?

Pasívna účasť poslanca zastupiteľstva na zasadnutí

27.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže sa poslanec obecného zastupiteľstva nezúčastniť hlasovaní aj keď je prítomný na zasadnutí? Ak áno, ako sa potom zaznamená jeho neúčasť na hlasovaní?

Konflikt záujmov poslanca a obchodná zmluva s obcou?

20.8.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ide o konflikt záujmov, ak poslanec obecného zastupiteľstva má s obcou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej jedným z predmetov je aj sledovanie zverejnených výziev na podávanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky a vypracúvanie projektov?

 

Povinnosť hlavného kontrolóra odpovedať na interpeláciu poslanca

20.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva som dostal úlohu, aby som ako hlavný kontrolór prešetril, či sa začalo priestupkové konanie vo vymedzených prípadoch, a ak nie tak prečo. Je to hlavný kontrolór oprávnený kontrolovať? Otázka bola položená v rámci interpelácií na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Sprístupnenie projektovej dokumentácie poslancovi podľa infozákona

30.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Poslanec žiada zverejnenie projektu (projektovej dokumentácie) revitalizácie verejných priestranstiev podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v elektronickej alebo printovej podobe. Je obec povinná mu predmetný projekt sprístupniť?

 

Pozastavenie výkonu uznesenia o plate starostu

17.7.2015

Mgr. Ivana Gumanova

Starosta obce s odvolaním sa na § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. pozastavil výkon uznesenia, podľa ktorého mu poslanci rozhodnutím znížili jeho navýšenie platu. Je postup starostu obce v súlade zo zákonom o obecnom zriadení a ak nie, čo sa dá s tým urobiť ?

Zapisovateľ a overovateľ zápisnice ako jedna osoba

17.7.2015

Mgr. Ivana Gumanova

Môže byť v malej obci zapisovateľ a zároveň aj overovateľ zápisnice v jednej osobe?

Nezvolávanie zastupiteľstiev podľa harmonogramu

30.6.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Zastupiteľstvo sa so starostom dohodlo na pevných termínoch konania zastupiteľstiev 1x za mesiac. Starosta však pred plánovaným termínom najbližšieho termínu nevykonal súvisiace úkony s prípravou, ani zastupiteľstvo nezvolal a následne sa nekonalo. Nedošlo k upozorneniu poslancov ani upovedomeniu o inom termíne. Môže si starosta svojvoľne nezvolať zastupiteľstvo? Aké majú poslanci možnosti? 

Neposlanci ako členovia komisií a odmena za výkon ich činnosti

19.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Majú členovia komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslanci, nárok na odmenu za výkon funkcie? Možno výkon funkcie člena komisie mestského zastupiteľstva neposlanca považovať v zmysle § 136 ods. 1 zákonníka práce za prekážku vo všeobecnom záujme ?

Správy o činnosti komisií obecného zastupiteľstva

11.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je povinnosťou komisií zriadených obecným zastupiteľstvom podávať správy o činnosti obecnému zastupiteľstvu?

 

Forma vydania pravidiel vybavovania sťažností

4.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Musí mať mesto upravené vybavovanie sťažností formou všeobecne záväzného nariadenia? Nie je v tomto prípade postačujúca smernica, keďže zákon o sťažnostiach ustanovuje, že vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom.

Dodržanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva

29.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Čo v prípade ak poslanec vo všeobecnej rozprave chce predložiť materiál, ktorý prerokovala komisia ale mestská rada o tom nerokovala a nezaradil ho ani na začiatku rokovania ako návrh na doplnenie programu, pričom požaduje, aby poslanci materiál prerokovali a prijali uznesenie. Má predsedajúci právo nedať o návrhu uznesenia hlasovať? Môže iný poslanec dať návrh o neprerokovaní bodu, pretože nebol dodržaný postup rokovacích poriadkov a materiál neprešiel mestskou radou? Čo v prípade ak poslanec dal návrh na doplnenie programu, ale jeho doplnenie ostatní poslanci neodsúhlasili a on predloží materiál vo všeobecnej rozprave?

Nárok poslanca na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti

28.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže si poslanec uplatniť náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti?

Informácie o používaní služobného vozidla starostom

7.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Poslanci obecného zastupiteľstva by chceli uznesením určiť starostovi obce, aby ich informoval o využívaní jemu prideleného služobného vozidla. Je takýto spôsob v súlade so zákonom o obecnom zriadení, resp. akým spôsobom by mali také niečo od starostu požadovať?

 

Hlasovanie o návrhu v bode „rôzne“ na rokovaní obecných zastupiteľstiev

7.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Na začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva bol schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva, vrátane zmien a doplňovacích návrhov. Až v bode „rôzne“ poslanec podal návrh na uznesenie v konkrétnej veci. Je v bode “rôzne“ možné hlasovať o návrhu poslanca, ak tento návrh poslanec nepodal na začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestské zastupiteľstvo o návrhu nehlasovalo, a teda nebol zahrnutý do schváleného programu?

Nárok na odstupné pre zástupcu starostu

21.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Má zástupca starostu nárok na odstupné, ak funkciu zástupcu starostu vykonával po smrti starostky 8 mesiacov do nových volieb, v ktorých neuspel a teraz si nárokuje na 3 mesačné odstupné?

Vzťah komisie obecného zastupiteľstva a starostu

17.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Aké práva a povinnosti má stavebná komisia voči starostovi obce, a ktoré materiály musia/môžu byť postúpené komisii na vyjadrenie?

 

Schvaľovanie a vyhlasovanie úplných znení VZN po schvaľovaní zmien

17.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je potrebné na vyhlásenie úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia toto dať opätovne na schválenie miestnemu zastupiteľstvu i napriek tomu, že na jeho zmenách a doplneniach sa formou pozmeňujúcich a doplňujúcich všeobecne záväzných nariadení, ktoré nadobudli účinnosť, predtým riadne uznieslo? 

Osobné údaje a povinne zverejňované dokumenty obcí

17.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Akým spôsobom zverejňovať osobné údaje v materiáloch mestského zastupiteľstva, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mesta? Jedná sa o materiály v elektronickej podobe, ktoré sa týkajú predaja alebo prenájmu nehnuteľných a hnuteľných vecí mesta. Mestský úrad zverejňuje meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá žiada mesto o predaj alebo prenájom majetku mesta. Úrad pre ochranu osobných údajov mestu vytkol, že koná nad rámec zákona, a teda zverejňuje osobné údaje v rozpore so zákonom.

Počet podpisov primátora v zápisnici s uzneseniami zastupiteľstva

13.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Musia byť uznesenia mestského zastupiteľstva podpisované primátorom mesta - každé jedno uznesenie samostatne (napr. 20 uznesení /20 podpisov) alebo postačuje ak primátor podpíše sumár všetkých uznesení, ktoré sú očíslované (napr. 20 uznesení / 1 podpis)?

Poslanec a výkon umeleckej činnosti pre mesto

11.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je možné, aby poslanec mestského zastupiteľstva dostal na základe zmluvy o účinkovaní v kultúrnom programe mesta odmenu z rozpočtu mesta?


(Ne)programový rozpočet obce do 2000 obyvateľov

5.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva novozvolení poslanci mali prejednať návrh rozpočtu obce na rok 2015. V roku 2013 bolo ešte starým zastupiteľstvom prijaté uznesenie, ktoré s platnosťou od 1.1.2014 umožnilo obci zostavovať rozpočet obce bez programov. Toto uznesenie poslanci dňa 23.2.2015 zrušili uznesením a prijali aj uznesenie, ktorým "ukladajú" starostovi obce zostaviť nový rozpočet na rok 2015 ako programový.Je toto správny postup zo strany poslancov?

Aký má charakter podpis starostu na výpise z uznesenia?

5.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Uznesenie z mestského zastupiteľstva tvorí jeden dokument, ktorý je na poslednej strane podpísaný primátorom, prednostom a overovateľom. V prípade potreby robíme výpis uznesenia, ktorý podpisuje primátor. Ale čo v prípade, keď potrebujeme výpis uznesenia z predchádzajúceho volebného obdobia a zmenil sa starosta?

Môže byť starosta členom komisie obecného zastupiteľstva?

19.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť za člena komisie pri obecnom zastupiteľstve nominovaný a zvolený starosta obce? 

Sprístupnenie informácií o plate zamestnancov školy obecnému zastupiteľstvu

17.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec je zriaďovateľom základnej školy, ktorá nemá právnu subjektivitu. Môžu poslanci obecného zastupiteľstva byť v takomto prípade informovaní o platoch jednotlivých zamestnancov základnej školy? Môže sa táto problematika prerokovať aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva? Nie je to predmetom ochrany osobných údajov?

Poverenie poslanca vykonávať občianske sobáše

12.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Zákon bližšie neupravuje kompetenciu vo veci poverenia poslanca na vykonávanie občianskych sobášov, t.j. či poslanca poverí výkonom tejto činnosti obecné (mestské) zastupiteľstvo alebo starosta (primátor). Podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. V našom štatúte táto pôsobnosť nie je vyhradená zastupiteľstvu. 

Je poverenie poslanca vykonávať občianske sobáše v kompetencii mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta?

Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutí zastupiteľstva

11.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Podľa zákona o obecnom zriadení sa hlavný kontrolór obce zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. Je nevyhnutné pozývať kontrolóra obce na každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, teda aj na tie, ktoré nesúvisia priamo s jeho kontrolnou činnosťou?

 

Počet členov obecnej rady

27.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo tvorí 7 poslancov. Koľko členov bude mať obecná rada, do ktorej boli zvolení dvaja poslanci podľa § 14 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, keď zo priamo zákona je ďalším členom obecnej rady zástupca starostu?

Forma zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

23.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo má na svojom zasadnutí schvaľovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Jedna skupina poslancov je presvedčená, že zásady sa majú schvaľovať vo forme uznesenia obecného zastupiteľstva a druhá skupina poslancov naopak tvrdí, že zásady je potrebné schváliť vo forme všeobecne záväzného nariadenia. V akej forme má obecné zastupiteľstvo schváliť zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, aby boli v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení?

 

Členstvo vo výbore mestskej časti

22.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť členom výboru mestskej časti aj občan, ktorý nie je poslancom mestského zastupiteľstva, ak to štatút mesta a následne zásady činnosti výborov mestskej časti upravujú? V prípade, že je to možné, môže byť jeden občan členom dvoch rôznych výborov mestskej časti v tom istom meste?

 

Kreovanie komisie pre verejné obstarávanie

15.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Kto kreuje komisie pre verejné obstarávanie v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, starosta či aj poslanci? Môžu si poslanci uznesením vynútiť povinné členstvo v takejto komisii obce?

 

Bezodplatný prevod majetku na obec

15.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako je to s nadobúdaním majetku (bezodplatný prevod pozemku na obec) obcou. Je potrebné osobitné schvaľovanie obecným zastupiteľstvom alebo splniť nejaké iné povinnosti?

 

Môže byť poslanec mestského zastupiteľstva členom okrskovej komisie pre referendum?

15.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť poslanec mestského zastupiteľstva členom okrskovej komisie pre referendum?


Oprava zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

14.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Určený a schválený zapisovateľ obecného zastupiteľstva mal dovolenku. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme určili zapisovateľa z prítomných poslancov. Zapisovateľ zaslal zápisnicu poslancom obecného zastupiteľstva, no text nekorešpondoval s priebehom zasadnutia. Je možné túto zápisnicu upraviť?

Zloženie komisií a rozloženie politických síl v obecnom zastupiteľstve

9.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je podmienkou, že v každej komisii zriadenej pri obecnom zastupiteľstve musia byť zastúpení členovia podľa politických strán?

Predkladanie návrhov na rokovanie zastupiteľstva

8.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Dočítala som sa, že návrh bodov programu zastupiteľstva a ich poradia, v akom sa bude o nich rokovať, predkladá zvolávateľ na základe vlastných návrhov, návrhov jednotlivých komisií a poslancov obecného zastupiteľstva.

Je potrebné daný návrh predložiť zvolávateľovi obecného zastupiteľstva, príp. je niekde zverejnená predloha tlačiva na doplnenie programu obecného zastupiteľstva?

Zloženie komisie na ochranu verejného záujmu

19.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Existuje nejaká právna norma, ktorá by určovala zloženie komisie na ochranu verejného záujmu pracujúcej pri zastupiteľstve?

 

 

Porušenie pravidiel rokovacieho poriadku

15.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, aj keď bola zriadená návrhová komisia, predniesol všetky návrhy uznesení týkajúcich sa voľby komisií obecného zastupiteľstva a voľby predsedov komisií sám a následne dal o nich hlasovať, čo bolo v rozpore s platným rokovacím poriadkom. Sú takto schválené uznesenia platné?

 

Kreovanie obecnej rady vs. jej politické spektrum

9.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo tvorí 7 poslancov, ktorí budú na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva kreovať komisie a obecnú radu. Traja poslanci sú reprezentanti jedného politického zoskupenia, ďalší dvaja poslanci sú nezávislí a zvyšní dvaja boli zvolení ako nominanti odlišných politických strán. Zástupca starostu je automaticky členom obecnej rady a má to byť jeden z trojice poslancov, ktorí sú z rovnakého politického zoskupenia.

Ako v tom prípade zvoliť druhého člena obecnej rady, keď sa má prihliadať na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve?

Kreovanie komisií obecného zastupiteľstva

1.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môžeme postupovať tak, že na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva určíme druh komisie a ich predsedov s tým, že členov komisií budeme schvaľovať až na najbližšom zasadnutí, čo bude do 30 dní od ustanovujúceho zastupiteľstva?

 

Kto určuje v obci odmenu zástupcovi starostu?

1.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Kto určuje v obci odmenu zástupcovi starostu? Obecné zastupiteľstvo prijalo Zásady odmeňovania poslancov, kde je určené:

  1. výška odmeny zástupcu starostu závisí od rozsahu jeho poverenia a časovej náročnosti
  2. výšku odmeny zástupcu starostu určuje starosta obce.

Starosta trvá na tom, že keď mu  určuje rozsah poverenia, má právo mu určovať sám aj odmenu. Nemá odmenu zástupcu starostu určovať zastupiteľstvo? Výšku odmeny zástupcu starostu nikde nezverejňuje.

Poslanci a personálna agenda obecného úradu

26.11.2014

JUDr. Adriána Kováčová

Majú poslanci právo spolurozhodovať pri výbere zamestnancov na obecný úrad napr. formou menovania členov výberovej komisie?

Chybné označenie prevádzaného majetku v uznesení obecného zastupiteľstva

19.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na odpredaj parciel formou priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Omylom však žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol chybné číslo parcely a nesprávne číslo tak bolo uvedené aj na zámere na odpredaj majetku a rovnako aj obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní schválilo prevod parcely s chybným číslom. Ako máme postupovať?

Uskutočnenie zasadnutia obecného zastupiteľstva nezvolaného starostom obce

24.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Tretina poslancov obecného zastupiteľstva požiadala dňa 17.10.2014 o zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 29.10.2014 o 17.00 hod. Starosta obce nezvolá obecné zastupiteľstvo a obec bude postupovať podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Nakoľko v zákone nie je uvedený presný postup, kto zvoláva takéto zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa má uskutočniť na 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie, aký postup je správny?

 

Uznášanie sa v období medzi dňom volieb a ustanovujúcim zasadnutím nového zastupiteľstva

24.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže staré zastupiteľstvo v období medzi 15. novembrom (dňom volieb do orgánov samosprávy obcí) a dňom, kedy sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva, schvaľovať uznesenia?

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako novozvolený starosta mám zložiť sľub na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je aj citujem: „Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva." Je obecné zastupiteľstvo oprávnené prijať takéto uznesenie, pretože v zákone o obecnom zriadení nenachádzam takéhoto oprávnenie obecného zastupiteľstva.

 

Petícia proti uzneseniu obecného zastupiteľstva

25.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Skupina občanom obce podala petíciu za zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva. Ako má obec pri prešetrení tejto petície postupovať ? 


Termín podania kandidátnych listín pre komunálne voľby

11.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Aktualizované dňa 21.1.2022

Aký je posledný termín podania kandidátnych listín do komunálnych volieb, aby som mohol byť vedený v zozname kandidátov buď na funkciu starostu obce alebo poslanca obecného zastupiteľstva ak pôjdem ako nezávislý kandidát? Dokedy je potrebné odovzdať podpisovú listinu?

Lehota na určenie úväzku starostu a počtu poslancov pred voľbami

11.7.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Aktualizované dňa 22.1.2022

Kedy najneskôr musí zastupiteľstvo určiť úväzok starostu a počet poslancov obecného zastupiteľstva?

Pôsobnosť Zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

4.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

V čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení sa definuje pôsobnosť tohto zákona o.i. na poslancov mestských zastupiteľstiev. Zaujímalo by ma, ako je to s poslancami obecných zastupiteľstiev, resp. so zástupcami starostov. Na nich sa predmetný zákon nevzťahuje?

Financovanie centier voľného času nezriadených na území obce

21.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Na obec bola doručená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti centra voľného času pre deti, ktoré navštevujú základnú školu v susednej obci. Základná škola predložila aj menný zoznam žiakov s trvalým pobytom na území našej obce s uvedením krúžkov, ktoré žiaci navštevujú. Na území našej obce nie je zriadené súkromné centrum voľného času a ani obec nezriadila centrum voľného času. Môže obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva poskytnúť finančné prostriedky?

Nepodpísanie zápisnice overovateľom z rokovania obecného zastupiteľstva

20.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

Zastupiteľstvo v súlade s § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prijalo uznesenia na svojom riadnom zasadnutí a zápisnicu spolu s prijatými uzneseniami predložilo na podpis 2 overovateľom zápisnice zvoleným obecným zastupiteľstvom na jeho rokovaní. Napriek viacerým výzvam telefonickým aj písomným jeden z overovateľov zápisnicu po jej vyhotovení nepodpísal .Aké sú právne dôsledky skutočnosti, že nebol dodržaný procedurálny postup podľa rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva pri overovaní správnosti prijatých uznesení? Rokovací poriadok takýto prípad nerieši.

Následky neschválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

8.11.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Má nedodržanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva (neschválenie programu) vplyv na platnosť právneho úkonu vykonaného na podklade uznesenia obecného zastupiteľstva prijatého na tomto zasadnutí? 

Vykonávanie zmien v rozpočte - záväznosť uznesenia obecného zastupiteľstva

16.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Prípadová štúdia sa venuje problematike záväznosti zmeny štatútu obce voči zmenám vykonávaným starostom obce v rozpočte.

Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva

23.9.2013

GPL Matej Trnavský

Ktorý orgán obce má schvaľovať zásady odmeňovania členov komisií - neposlancov, ak si obecné zastupiteľstvo takúto vec v štatúte nevyhradilo?

Odmeňovanie zástupcu starostu

23.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ktorý orgán obce podľa zákona o obecnom zriadení má oprávnenie schvaľovať odmenu zástupcovi starostu?

Sú poslanci povinnými osobami?

13.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Sú poslanci obecného zastupiteľstva, zastupiteľstva samosprávneho kraja a NR SR povinnými osobami v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám?

Možnosť poskytnúť menný zoznam dlžníkov na dani

16.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Môže obecný úrad poskytnúť poslancom menný zoznam dlžníkov na dani z nehnuteľnosti, komunálneho odpadu a dani za psa?

Povinnosť zverejňovania zmien rozpočtu na úradnej tabuli

9.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je obec/mesto povinné zverejniť na obecnej tabuli (alebo iným spôsobom v obci obvyklým) aj zmeny rozpočtu obce minimálne 15 dní pred ich schválením obecným/mestským zastupiteľstvom, aj keď to zákon o obecnom zriadení výslovne neuvádza?

Je obec/mesto povinné zverejniť na obecnej tabuli (alebo iným spôsobom v obci obvyklým) aj zmeny rozpočtu vykonané starostom obce? 

Nahrávanie rokovaní obecného zastupiteľstva a úprava povinností v rokovacom poriadku

25.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné aby si občan nahrával rokovanie obecného zastupiteľstva bez predchádzajúceho upozornenia o spracovávaní zvukovo-obrazového záznamu? Je možné úpravou rokovacieho poriadku takéto spracovávanie zvukovo-obrazového záznamu zasadnutia obecného zastupiteľstva občanom zakázať?

Poslanci a nárok na cestovné náhrady

15.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Patrí poslancovi obecného zastupiteľstva náhrada skutočných výdavkov (cestovné náhrady), ktoré mu vznikli v súvislosti s výkon funkcie poslanca? 

Prijímanie darov

11.2.2013

JUDr. Martina Palušková

Je prípustné, aby verejní funkcionári prijímali dary?

Počítanie lehôt, predkladanie materiálov do obecného/mestského zastupiteľstva

31.1.2013

JUDr. Adriana Jasová

V zmysle prvej vety §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej aj „Zákon o obecnom zriadení“) „Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.“

Dohoda o vykonaní práce poslanca obecného zastupiteľstva

31.1.2013

Mgr. Matej Trnavský

Prinášame Vám prípadovú štúdiu zaoberajúcu sa otázkou, či môžu poslanci obecného zastupiteľstva uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s obcou na činnosti nad rámec poslaneckého mandátu.


Kreovanie komisií obecným zastupiteľstvom a ich zákonné obsadenie

29.11.2012

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo je oprávnené podľa § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Poslanci obecného zastupiteľstva a dohody o prácach mimo pracovného pomeru

31.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Možnosť poslanca obecného zastupiteľstva uzavierať dohody o prácach mimo pracovného pomeru s obcou, v ktorej bol zvolený.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (96)

Nezlučiteľnosť funkcie poslanca zastupiteľstva s funkciou policajta a odňatie odmeny

7.2.2024

Alexandra Močárová

Platnosť zmluvy o dielo a nevykonanie verejného obstarávania

21.12.2023

Simon Čačaný

Určenie volebných obvodov a namietanie nezákonnosti

27.11.2023

Alexandra Močárová

Kraj ako akcionár a spôsoby prijímania rozhodnutí a.s.

7.11.2023

Simon Čačaný

Odvolanie hlavného kontrolóra bez bližšieho udania dôvodov

24.8.2023

Alexandra Močárová

Nepravdivé tvrdenia poslanca na zastupiteľstve a ochrana osobnosti starostu

14.8.2023

Simon Čačaný

Nesprávne zverejnenie programu zasadnutia zastupiteľstva na úradnej tabuli a jeho prekrytie na úradnej tabuli

4.8.2023

Simon Čačaný

Náležitosti uznesenia o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra

14.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Zámena stavby namiesto odkúpenia ako prípad hodný osobitného zreteľa

3.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Rozhodovanie vo veciach miestnych daní zastupiteľstvom?

13.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Právomoc zastupiteľstva riadiť prácu obecného úradu?

23.8.2022

Jakub Lenárt

Nedovolenie vyhotovenia zvukovo-obrazového záznamu z rokovania zastupiteľstva obyvateľovi

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Status verejného funkionára po skončení funkcie, kvalita odôvodnenia rozhodnutia a skončenie konania

19.5.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Vecná príslušnosť žaloby o určenie platnosti uznesenia zastupiteľstva

3.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Nemožnosť vyhotovenia prevádzkového poriadku pohrebiska obecným zastupiteľstvom

15.11.2021

Mgr. Helena Laposová

(Ne)oprávnenosť zaviesť sprísnené kvórum pri hlasovaniach o dotáciách

25.9.2021

Mgr. Helena Laposová

„Doporučenie“ obecného zastupiteľstva pri výpovedi zmluvy o nájme

3.5.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Nepreskúmateľné rozhodnutie zastupiteľstva z dôvodu chýbajúcej argumentácie vo veci ochrany verejného záujmu

20.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Označenie žalovaného v žalobe o zrušenie uznesenia zastupiteľstva

19.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Uznesenie ako iný zásah orgánu verejnej správy

2.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Poslanci oslobodení od platenia parkovného?

19.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Oprávnenie obecného zastupiteľstva voči prednostovi

29.1.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Zvolanie ďalšieho zasadnutia zastupiteľstva s rovnakým programom

4.12.2020

JUDr. Veronika Gvušč

Náhrada za nevyčerpanú dovolenku starostu pri opätovnom zvolení do funkcie

30.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Trestné stíhanie za príspevky na sociálnej sieti napriek poslaneckej imunite

21.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

Oprávnený orgán pre udelenie súhlasu s umiestnením stavby na pozemkoch mesta

1.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Skalica z 16.12.2019 - Účinnosť VZN schváleného na mimoriadnom obecnom zastupiteľstve

19.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 23.8.2019 - Úprava odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva uznesením mestského zastupiteľstva?

28.2.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Krajská prokuratúra Košice z 9.10.2019 - Poradný hlas prednostu mestského úradu na zastupiteľstve

7.2.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 5.11.2018 - Záznam o vzdaní sa funkcie poslanca v zápisnici zo zastupiteľstva

24.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Košice I z 8.4.2019 - Nesprávny počet členov miestnej rady volený poslancami

8.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Košice I z 5.4.2019 - Spôsob určenia počtu členov miestnej rady mestskej časti

4.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 28.12.2018 - Sprísnenie kvóra pre prijatie VZN obcou

16.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Krajský súd Trnava z 29.10.2018 - Súbežný výkon poslanca a policajta vs. vrátenie odmien poslanca

16.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Zvolen z 11.4.2018 - Ukladanie povinností zastupiteľstvom pri úprave potoka

28.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Kežmarok z 22.10.2018 - Protest prokurátora proti VZN obce o požiarnom poriadku

5.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ústavný súd SR z 26.4.2001 - K rozširovaniu informácii zo zastupiteľstva prostredníctvom zvukovo-obrazových záznamov

29.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 13.7.2018 - Protest prokurátora proti VZN obce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu časti nákladov pre škôlku

14.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 25.5.2018 - Protest prokurátora proti VZN obce o čase a mieste zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

8.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Bratislava III z 16.4.2018 - K diskriminačnému uzneseniu zastupiteľstva

1.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Krajský súd Banská Bystrica z 31.1.2018 - Povinnosť mestského zastupiteľstva schváliť plnú moc na zastupovanie advokátom, ak predmetom plnomocenstva sú základné otázky života obce

15.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Prokuratúra: Zrušenie uznesenia o odmenách poslancov v rozpore s interným predpisom

8.2.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Komárno z 19.1.2018 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva o užívaní pozemkov na výkon práva poľovníctva.

22.11.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Ústavný súd SR z 20.9.2017 - Odôvodnenie rozhodnutia o porušení verejného záujmu

8.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 20.12.2017 - K petícii občanov adresovanej obecnému/mestskému zastupiteľstvu

15.6.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Košice z 14.1.2015 - K prijatiu uznesenia, ktorým sa ukladá povinnosť zverejňovania platov vedúcich zamestnancov obce vs. pôsobnosť zastupiteľstva

25.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 5.6.2017 - Protest prokurátora voči uzneseniu- K povahe uznesenia obecného zastupiteľstva

9.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 14.2.2017 - Protest prokurátora proti uzneseniu- Nastúpenie poslanca do funkcie na základe "akceptácie" písomného sľubu

2.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 5.11.2009 - O možnosti obecného zastupiteľstva určiť pracovný úväzok starostu

27.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 28.2.2017 - Vzdanie sa odmeny poslanca

21.7.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajská prokuratúra Prešov z 14.3.2016 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu starostu - rozhodovanie bez zákonného splnomocnenia

24.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 3.5.2016 - Protest prokurátora proti VZN - zastupiteľstvo mestskej časti vs. miestna rada

24.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 4.5.2016 - Protest prokurátora proti uzneseniu - právomoc vo veciach nakladania s majetkom

17.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Pezinok z 26.9.2016 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce - nevyhovenie žiadosti

9.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 16.6.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo zasiahlo do kompetencie starostu

24.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 19.10.2015 - Protest prokurátora proti rokovaciemu poriadku zastupiteľstva vydaného ako VZN

17.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajská prokuratúra Košice z 27.8.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo zvolilo hlavného kontrolóra

13.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 7.12.2015 - Protest prokurátora proti VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi - neoprávnene priznaná kontrola

6.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 29.1.2008 - Majetkovoprávne úkony obce a vôľa obce

13.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 8.1.2015 - Oprávnenie rozhodovať o majetkovom právnom úkone

12.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Krajský súd Banská Bystrica z 15.6.2015 - Schvaľovanie právneho úkonu nájmu zastupiteľstvom

7.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Námestovo z 5.6.2015 - Protest prokurátora proti VZN o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

3.3.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 10.3.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva, ktorým bola schválená novela Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva

6.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Humenné z 27.4.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu , ktorým mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu vypísať verejnú obchodnú súťaž na zbúranie bytového domu

19.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 16.12.2009 - Skrátenie úväzku prednostu obecného úradu

9.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 30.7.2014 - K nečinnosti obecného zastupiteľstva vyhlásiť nastúpenie náhradníkov na uvoľnené mandáty poslancov

29.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 9.6.2014 - Protest prokurátora proti uzneseniu zastupiteľstva, ktorým zasiahlo do kompetencie starostu rozhodovať o vydávaní tlačovín mestskou časťou

19.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 18.2.2014 - Podmienky obmedzenia prístupu k volenej funkcii

23.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 31.10.2010 - K preukázaniu naplnenia podmienok na zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

13.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 16.12.2009 - Pracovný úväzok starostu

20.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 24.1.2002 - Program rokovania zastupiteľstva vs. právo zúčastniť sa vecí verejných

20.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Krajský súd Košice z 26.3.2009 - Zánik mandátu poslanca a členstvo v komisii

20.8.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 20.10.2010 - Aktívna procesná legitimácia obecného zastupiteľstva na podanie tzv. "komunálnej sťažnosti"

16.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 25.2.2014 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva

21.5.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Nitra z 6.12.2013 - Protest prokurátora proti opatreniu primátora mesta

13.3.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Martin z 31.8.2012 - Protest prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva

11.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Košice I z 11.11.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu miestneho zastupiteľstva, ktorým zastupiteľstvo zriadilo Redakčnú radu ako svoj osobitný iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán

28.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Martin z 21.6.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu zastupiteľstva o odvolaní členov výborov mestských častí

20.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR - poradie nastúpenia náhradníka poslanca zastupiteľstva

12.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR - VZŤAH STAROSTU OBCE A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAPRI ROZHODOVANÍ O NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE

6.6.2013

Michaela Uhrinová

Ústavný súd SR z 8.10.1997 - Uznesenia o ústavných sťažnostiach

6.6.2013

Michaela Uhrinová

Ústavný súd SR z 21.8.2003 - ZJAVNÁ NEOPODSTATNENOSŤ SŤAŽNOSTI, NESPÔSOBILOSŤ UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PORUŠIŤ VLASTNÍCKE PRÁVO FYZICKEJ OSOBY

6.6.2013

Michaela Uhrinová

Najvyšší súd SR - Ochrana pred nezákonným zásahom do funkcie poslanca mestského zastupiteľstva

31.5.2013

Michaela Uhrinová

Ústavný súd SR - K zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

7.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR - PRIHLASOVANIE NA TRVALÝ POBYT PRI VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

29.4.2013

Michaela Uhrinová

Ústavný súd ČR - Neprípustnosť konania miestneho referenda

19.10.2012

Mgr. Dagmar Haňdiaková

Ústavný súd ČR - Nečinnosť zastupiteľstva obce v súvislosti s návrhom na vyhlásenie miestneho referenda

18.10.2012

Mgr. Dagmar Haňdiaková

Ústavný súd ČR z 9.2.2005 - Neprípustnosť „ cyklenia “ referend

17.10.2012

Mgr. Dagmar Haňdiaková

Ústavný súd ČR z 12.4.2001 - K zmenkovému ručeniu obce

11.10.2012

Ústavný súd ČR

Najvyšší súd SR z 26.5.2009 - K prevodu nehnuteľného majetku obce

11.10.2012

Najvyšší súd SR

Najvyšší súd SR z 11.8.2009 - Absencia uznesenia obecného zastupiteľstva pri prevode nehnuteľného majetku

9.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 2.4.2009 - K prevodu nehnuteľného majetku obce

9.10.2012

NS SR

Najvyšší súd SR z 29.9.2011 - Prevody nehnuteľného majetku obce

8.10.2012

Mgr.Dagmar Haňdiaková

Ústavný súd ČR - Prípustnosť miestneho referenda , vo veciach týkajúcich sa zmluvných záväzkov obce

28.9.2012

Mgr. Dagmar Haňdiaková

Najvyšší súd SR z 1.11.2004 - Schvaľovanie majetkovoprávnych úkonov obecným zastupiteľstvom

26.9.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (4)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.