eGovernment

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií v procesoch verejnej správy.

Cieľom elektronizácie verejnej správy je znížiť neproduktívny čas strávený vybavovaním úradných záležitostí, minimalizovať chybovosť, eliminovať viacnásobnú realizáciu rovnakých úkonov. Občan i podnikateľ by mali v budúcnosti vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste, prípadne priamo z domu, kancelárie, prostredníctvom svojho počítača.

V inštitúte eGovernment budeme prinášať a spracúvať právnu problematiku, ktorá je spojená s informatizáciou a elektronizáciou procesov v samospráve a verejnej správe.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (16)

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)v platnom znení Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe v platnom znení Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v platnom znení Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v platnom znení Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v platnom znení Zákon č. 351/2010 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v platnom znení Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchodev platnom znení Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám(zákon o slobode informácií)v platnom znení Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente v platnom znení Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v platnom znení Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v platnom znení Výnos MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení Vyhláška č. 78/2020 - Z.z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (8)

Otázky evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

27.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Jednu z foriem podnikania fyzických osôb predstavuje samostatne hospodáriaci roľník. Základným právnym predpisom v tejto oblasti je zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v platnom znení. Odborný článok sa venuje nevyhnutným krokom, ktorých splnenie   umožňuje fyzickej osobe vykonávať činnosť v zmysle zákona o súkromnom podnikaní ako samostatne hospodáriaci roľník.

Nový zákon o údajoch, výzvy na manažment dát a procesy vo vývoji eGovernmentu

23.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Od 14. augusta 2019 prebieha pripomienkovanie predbežnej informácie k návrhu zákona o údajoch, ktorý ma za cieľ vytvoriť moderný dátový štát, s cieľom rozhodovania založeného na presných, ľahko dostupných a predovšetkým aktuálnych údajoch. Prípravu tohto zákona zabezpečuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPV).

Druhá vlna stop byrokracii

8.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať orgánom verejnej moci v papierovej podobe. Orgány verejnej moci tak budú postupne podľa delenej účinnosti zákona o byrokracii povinné získavať údaje o fyzických a právnických osobách z ďalších zdrojových registrov ako informačných systémov verejnej správy.

Zmeny pri výkone verejnej moci elektronicky

30.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Dňa 1. augusta 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 211/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej ako „zákon o e-Governmente“). 

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a nové povinnosti pre obce

22.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Zákonom o zaručenej elektronickej fakturácii (ďalej ako „zákon o ZEF“) dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (ďalej len „smernica“) do slovenského právneho poriadku. Zákon nadobúda účinnosť 1.8.2019. Z hľadiska povinností zavádzaných zákonom o ZEF je smerodajný článok 7 smernice, v zmysle ktorého „členské štáty zabezpečia, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry, ktoré sú v súlade s európskou normou pre elektronickú fakturáciu“. Zavedenie elektronickej fakturácie iniciuje Európska únia a táto aktivita vychádza zo všeobecného konceptu rozvoja digitalizácie komunikácie a stratégie jednotného digitálneho trhu v rámci členských krajín EÚ.

Nový zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

17.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Dňa 27.3.2019 bol v III. čítaní NR SR prerokovaný a schválený návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej ako „ZITVS“), ktorý ruší doteraz účinný zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v platnom znení. Zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019. ZITVS upravuje jednak organizáciu správy informačných technológií verejnej správy, ustanovuje základné požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy a ich správu, a tiež zakotvuje práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia (rozumejú sa ním aj obce, mestá, VÚC) v oblasti informačných technológií verejnej správy v pôsobnosti zákona. 

Podpora petície v elektronickej podobe

15.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na možnosť fyzických a právnických osôb podporiť zostavenú petíciu elektronicky.

Integrované obslužné miesto občana

3.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike integrovaných obslužných miest občana, ktoré slúžia na uľahčenie vybavovania úradných záležitostí.

Odborné stanoviská (1)

Najčastejšie otázky k problematike Integrovaných obslužných miest

3.2.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo odpovede na najčastejšie otázky kladené k problematike Integrovaných obslužných miest.

Prípadové štúdie (8)

Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce na slovensko.sk

25.8.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Je obec povinná zverejňovať návrh záverečného účtu obce na www.slovensko.sk?

K povinnosti obce zverejňovať dokumenty na CUET

23.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aké dokumenty musia obce povinne zverejňovať na „CUET“?

Povinné doručovanie do eschránok fyzickým osobám?

7.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Od kedy má orgán verejnej moci povinnosť komunikovať s fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom elektronicky? Má orgán verejnej moci povinnosť skúmať, či takýto subjekt má elektronickú schránku aktivovanú?

Skenový podpis na rozhodnutí o vyrubení miestnej dane

4.12.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Je v súlade s príslušnými zákonmi SR, ak je na rozhodnutí o vyrubení miestnej dane alebo poplatku, ktoré je tlačovým výstupom z používaného IS, podpis správcu dane a pečiatka mesta v skenovanej podobe ako súčasť formulára rozhodnutia, t.j. vytlačené rozhodnutie je už úplné, nie je potrebné ho podpisovať ani pečiatkovať?

Elektronický podpis na rozhodnutiach obce

22.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Mesto vydáva rozhodnutia, ktoré podpisuje primátor. Môže primátor splnomocniť osobu (referenta) MsÚ, ktorý by právnickým osobám takéto rozhodnutia zasielal elektronicky, teda so svojím podpisom (elektronickým podpisom referenta)? 

Elektronický občiansky preukaz starostu – povinne?

24.11.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Je povinnosťou starostu obce ako štatútara obce mať od 1.1.2017 občiansky preukaz s čipom?

 

 

 

Termín výkonu verejnej moci elektronicky a prechodné ustanovenia

17.10.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Odkedy vzniká pre obce a mestá poskytovať svoje služby elektronicky, ak ustanovenie § 60 ods. 7 Zákona o e-governmente hovorí o tom, že orgán verejnej moci je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 5 do 1. marca 2017.

Udáva tento zákon pre mestá a obce aj nejaký iný termín od 1.11.2016?

Vytvorenie e-mailových adries obce

2.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je obec/mesto povinné okrem formátu emailovej adresy meno.priezvisko vytvoriť aj iné ako napr. sekretariát, kontrolór atď.?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ protokol z 29.11.2019

29.11.2019

Administrátor

NKÚ protokol z 13.4.2018

13.4.2018

Administrátor

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (35)

agenda verejnej správy

Zákonná definícia:
agendou verejnej správy sa rozumie súhrn prác a výkonov povinnej osoby na príslušnom úseku verejnej správy, ktorej právomoci, práva a povinnosti, ako aj spôsob ich výkonu ustanovujú osobitné predpisy, pričom úsek verejnej správy má najmenej jednu agendu verejnej správy

autentifikácia

Zákonná definícia:
autentifikáciou sa rozumie preukazovanie identity identifikovaného objektu, spravidla prostredníctvom autentifikátora

autorizácia úkonu

Zákonná definícia:
autorizáciou úkonu sa rozumie vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu

centrálna informačná štruktúra

Zákonná definícia:
centrálnou informačnou infraštruktúrou sa rozumejú nadrezortné informačné systémy v správe úradu vlády a zároveň využívajúce spoločné moduly ústredného portálu verejnej správy

E-Government

Pojmová definícia:
E-Government je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií v procesoch verejnej správy

elektronická komunikácia

Zákonná definícia:
elektronickou komunikáciou sa rozumie prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi

elektronická schránka

Zákonná definícia:
elektronickou schránkou sa rozumie elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické správy a notifikácie

elektronická služba verejnej správy

Zákonná definícia:
elektronickou službou verejnej správy sa rozumie elektronická forma komunikácie s povinnými osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe k informáciám a ich poskytovaní, alebo účasti verejnosti na správe verejných vecí

elektronická správa

Zákonná definícia:
elektronickou správou sa rozumie logicky usporiadaný celok údajov obsahujúci identifikáciu odosielateľa a adresáta

elektronická úradná komunikácia

Zákonná definícia:
elektronickou úradnou komunikáciou sa rozumie elektronická komunikácia, pri ktorej je prenášaná elektronická úradná správa

elektronická úradná správa

Zákonná definícia:
elektronickou úradnou správou sa rozumie elektronická správa tvorená jedným elektronickým podaním alebo elektronickým úradným dokumentom vrátane príloh k nim, ak sa prílohy pripájajú

elektronické podanie

Zákonná definícia:
elektronickým podaním sa rozumejú údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré na účely výkonu verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgánu verejnej moci osoba, ktorá je účastníkom konania

elektronický dokument

Zákonná definícia:
elektronickým dokumentom sa rozumie číselne kódovaná ľubovoľná neprázdna postupnosť znakov zaznamenaných pomocou elektrických, elektromagnetických, optických alebo iných fyzikálnych veličín alebo signálov prenášaných alebo spracovávaných pomocou informačno-komunikačných technológií, ktorej interpretáciou na základe formátu elektronického dokumentu možno dosiahnuť vizuálnu podobu zrozumiteľnú pre človeka

elektronický formulár

Zákonná definícia:
elektronickým formulárom sa rozumie elektronický dokument obsahujúci automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami; elektronický formulár tvoria identifikačné údaje, dátové prvky tvoriace dátovú štruktúru, a to bez vyplnených údajov, a pravidlá na vyplnenie a na zobrazenie vyplnených údajov

elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov

Zákonná definícia:
elektronickým systémom zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov sa rozumie on-line informačný systém slúžiaci na zber a uchovávanie vyhlásení o podpore iniciatívy občanov podľa osobitného predpisu

elektronický úradný dokument

Zákonná definícia:
elektronickým úradným dokumentom sa rozumejú údaje vyplnené podľa elektronického formulára, 1. ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky, 2. ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej moci osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo 3. ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti

formát elektronického dokumentu

Zákonná definícia:
formátom elektronického dokumentu sa rozumie spôsob číselného kódovania znakov obsiahnutých v elektronickom dokumente, ako aj spôsob ich interpretácie a prezentácie do prezentačnej podoby zrozumiteľnej pre človeka

identifikácia

Zákonná definícia:
identifikáciou sa rozumie deklarovanie identity objektu vrátane osoby, a to najmä pri prístupe k informačnému systému verejnej správy alebo pri elektronickej komunikácii

identifikátor osoby

Zákonná definícia:
identifikátorom osoby sa rozumie, ak ide o 1. fyzickú osobu, jej rodné číslo v spojení s menom a priezviskom alebo iný identifikátor, ak tak ustanoví osobitný predpis, a ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, obdobné číslo alebo identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, ktorého je štátnym občanom, v spojení s menom a priezviskom; ak ide o medzisystémovú identifikáciu, identifikátorom osoby je sada atribútov, ak tak ustanoví osobitný predpis, 2. orgán verejnej moci, identifikačné číslo organizácie, a ak orgán verejnej moci nemá pridelené identifikačné číslo organizácie, je identifikátorom súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu, 3. právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, identifikačné číslo organizácie, a ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý je im pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom majú sídlo alebo miesto podnikania, 4. organizačnú zložku právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorá nemá právnu subjektivitu a nie je podnikateľom, súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu, a ak ide o zahraničnú organizačnú zložku, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom je právnická osoba alebo podnikateľ zapísaný do evidencie ustanovenej právnym poriadkom tohto štátu

informačná činnosť

Zákonná definícia:
informačnou činnosťou sa rozumie získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie, sprístupňovanie, poskytovanie, prenos, ukladanie, archivácia a likvidácia údajov

informačný systém

Zákonná definícia:
informačným systémom sa rozumie funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť prostredníctvom technických prostriedkov a programových prostriedkov, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo ktoré informačnému systému poskytuje iný informačný systém

informačný systém verejnej správy

Zákonná definícia:
informačným systémom verejnej správy sa rozumie informačný systém v pôsobnosti povinnej osoby ako správcu informačného systému verejnej správy podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby

IOM

Pojmová definícia:
IOM sú integrované obslužné miesta 

IOMO

Pojmová definícia:
IOMO sú integrované obslužné miesta občana

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

Zákonná definícia:
Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy sa rozumie dokument definujúci najmä organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy na celoštátnej úrovni

neverejná časť informačného systému verejnej správy

Zákonná definícia:
neverejnou časťou informačného systému verejnej správy sa rozumie časť informačného systému verejnej správy prístupná iba pre povinné osoby na základe autorizovaného prístupu v súlade s ich právomocami, právami a povinnosťami, ktoré sú ustanovené osobitnými predpismi

služby verejnej správy

Zákonná definícia:
službami verejnej správy sa rozumie výkon právomocí, práv a povinností povinných osôb, ktorých rozsah a spôsob výkonu ustanovujú osobitné predpisy

služby vo verejnom záujme

Zákonná definícia:
službami vo verejnom záujme sa rozumie výkon právomocí, práv a povinností povinných osôb, ktorých rozsah ustanovuje osobitný predpis, pričom spôsob ich výkonu osobitný predpis neustanovuje

úsek verejnej správy

Zákonná definícia:
úsekom verejnej správy sa rozumie vecná oblasť, v ktorej právomoci, práva a povinnosti povinných osôb, ako aj spôsob ich výkonu ustanovujú osobitné predpisy

verejné služby

Zákonná definícia:
verejnými službami sa rozumejú činnosti povinnej osoby, ktorých rozsah a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis a ktorých výsledok možno použiť pri výkone služieb verejnej správy a služieb vo verejnom záujme

výkon verejnej moci

Zákonná definícia:
výkonom verejnej moci sa rozumie konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb

výkon verejnej moci elektronicky

Zákonná definícia:
výkonom verejnej moci elektronicky sa rozumie výkon verejnej moci prostredníctvom elektronickej úradnej komunikácie

webová stránka

Zákonná definícia:
webovou stránkou sa rozumie verejne on-line dostupné miesto na internete sprístupňované prostredníctvom webového prehliadača a využívajúce protokol HTTP alebo HTTPs; webová stránka tvorí jednu vizuálnu obrazovku webového sídla, a to aj ak je zložená z viacerých rámov

webové sídlo

Zákonná definícia:
webovým sídlom sa rozumie ucelený súbor webových stránok v správe jednej povinnej osoby, pričom webové sídlo má pridelenú najmenej jednu doménu; webové sídlo je prezentačným komponentom a technologickým rozhraním informačného systému verejnej správy

životná situácia

Zákonná definícia:
životnou situáciou sa rozumie udalosť v živote fyzickej osoby alebo v životnom cykle právnickej osoby, ktorá je riešená službami verejnej správy, a spôsob usporiadania služieb verejnej správy z perspektívy fyzickej osoby alebo právnickej osoby pri výkone práv a povinností vo vzťahu k verejnej správe