Zmeny v obchodnom registri

Dňa 22.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Cieľom navrhovanej právnej úpravy bude vytvorenie predpokladov pre podávanie návrhov na zápis, zápis zmien a výmazov do obchodného registra pri premenách, cezhraničných premenách a zmene právnej formy obchodných spoločností a družstiev.

Návrh vyhlášky nadväzuje na právnu úpravu navrhovanú vo vládnom návrhu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev. Návrh zákona okrem zmien v terminológii (premena, fúzia, projekt premeny) zavádza aj nové postupy – odštiepenie (ako forma rozdelenia), cezhraničné rozdelenie, cezhraničná zmena právnej formy.

Pripomienkovanie do: 16.06.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová