Novela školského zákona a ďalších príslušných zákonov

Dňa 19.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Návrhom zákona sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR schváleného uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 – ide o ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6.
Hlavným cieľom komponentu je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní.

Medzi ďalšie ciele patrí zvýšenie podielu detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky so špeciálnym zameraním na zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, prispôsobenie vzdelávania individuálnym potrebám každého dieťaťa a zníženie miery preraďovania znevýhodnených detí z hlavného vzdelávacieho prúdu do špeciálneho školstva.

Reformou komponentu je zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.

V rámci reformy komponentu ide o ciele, ktorými sú

 1. Zavedenie právneho nároku od 3 rokov tak, aby do materskej školy alebo iného zariadenia, poskytujúceho predprimárne vzdelávanie, mohlo byť prijaté každé dieťa od 3 rokov veku, ktorého rodičia o to prejavia záujem.
 2. Zmena financovania predprimárneho vzdelávania s účelovým viazaním finančných prostriedkov, ktorá by mala kopírovať súčasný systém normatívneho financovania základných škôl (aj špeciálnych materských škôl, zriadených okresnými úradmi v sídle kraja) prostredníctvom prenesených kompetencií štátu na obce a financovania materských škôl zo štátneho rozpočtu.

Reformou 2 komponentu 6 je definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania.

V rámci reformy 2 komponentu 6 ide o ciele, ktorými sú

 1. Zmena koncepcie/definície špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb: Aktuálna definícia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, založená na horizontálnom členení detí a žiakov do kategórií podľa znevýhodnenia, postihnutia či nadania, sa nahradí novou definíciou dieťaťa alebo žiaka zažívajúceho prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu a pri učení, ktorý na naplnenie svojho vzdelávacieho potenciálu potrebuje poskytnutie a uplatnenie podporných opatrení. Prekážky pri učení a v prístupe k vzdelávaniu pritom budú zohľadňovať faktory na strane dieťaťa a žiaka (príp. rodinného prostredia), faktory na strane školy (napríklad existencia fyzických bariér v budove školy), ako aj ich možný dočasný charakter,
 2. Nastavenie vertikálneho modelu nárokovateľných podporných opatrení vrátane systému financovania: Na definíciu detí a žiakov zažívajúcich prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu bude nadväzovať nový vertikálny model podporných opatrení, založený na posúdení miery podpory, ktorú dieťa alebo žiak potrebuje na rozvinutie svojho vzdelávacieho potenciálu.

V kontexte reformy 3 komponentu návrh prepája poskytovanie podporných opatrení s diagnostikou uskutočňovanou v transformovanom systéme poradenstva a prevencie na jednotlivých piatich úrovniach poskytovania odborných činností.

Návrh zákona má v uvedenom kontexte tieto oblasti úpravy:

 1. zavedenie právneho nároku (práva) na prijatie v materskej škole; v tejto súvislosti sa zároveň napĺňa úmysel uľahčiť sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 2. zmena definície špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby,
 3. zmena definície dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 4. zavedenie a vymedzenie podporných opatrení,
 5. stransparentnenie financovania materských škôl obcami.

Okrem týchto oblastí úpravy návrh zákona zároveň napríklad

 1. spresňuje niektoré ustanovenia o hodnotení žiakov v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe,
 2. rozširuje možnosti experimentálneho overovania,
 3. upravuje kvalifikačné predpoklady učiteľov materských škôl.

Návrh zákona ustanovuje:

 • rozšírenie definície dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • navrhuje sa, aby školská integrácia zahŕňala iba deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, nakoľko z doterajšej aplikačnej praxe vyplýva, že deti a žiaci s nadaním a deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia nevyhnutne nepotrebujú proces školskej integrácie,
 • upravuje sa právo každého dieťaťa od troch rokov na jeho prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ak jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to materskú školu požiada,
 • upravuje sa inštitútu experimentálneho overovania – rozširuje sa okruh toho, čo môže byť predmetom experimentálneho overovania, a zároveň sa ustanovuje čiastočne odlišný režim experimentálneho overovania, ak sa vykonáva na podnet ministerstva školstva,
 • upravuje sa, že štátny vzdelávací program bude obsahovať osobitosti výchovy a vzdelávania len pre deti/žiakov len so zdravotným znevýhodnením a s nadaním v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania,
 • ustanovuje, že na formulároch podľa vzorov schválených ministerstvom školstva pre jednotlivé druhy a typy škôl a školských zariadení sa vedie len pedagogická dokumentácia,
 • navrhuje sa, aby bol o materinskom jazyku žiaka náležitosťou žiadosti o prijatie,
 • mení povinnosť požadovať od zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo plnoletého žiaka preklad kópie vysvedčenia tak, aby sa nevyžadoval „úradný“ preklad,
 • navrhuje sa úprava lehoty pre riaditeľa školy z 15 dní na 30 dní určiť termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok pred ich konaním, aby mal žiak dostatočný časový predstih na prípravu vrátane pricestovania zo zahraničia,
 • zúženie cieľovej skupiny na deti so zdravotne znevýhodnením z dôvodu, aby nevznikali v materskej škole iné samostatne triedy s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem možnosti vytvorenia samostatnej triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením,
 • vypúšťa možnosť zvýšiť najvyšší počet detí na triedu podľa § 28 ods. 9 školského zákona z dôvodu zaradenia niektorých detí len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole, teda najdlhšie na tri mesiace,
 • precizuje jedna z možností, kedy je možné zvýšiť najvyšší počet detí na triedu podľa § 28 ods. 9 školského zákona. Najvyšší počet detí na triedu z dôvodu zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole bude možné uskutočniť len vtedy, ak pôjde o dieťa, ktorého zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia bude uplatňovať právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie alebo vtedy, ak pôjde o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 • upúšťa sa od vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie pri dieťati zo sociálne znevýhodneného prostredia a zároveň sa nejaví ako potrebné na zaradenie dieťaťa z novej štvrtej skupiny vyžadovať toto vyjadrenie,
 • precizuje skupina detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Deti, ktoré budú prijaté výnimočne na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa § 60 ods. 1 školského zákona nebudú mať povinnosť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole,
 • riaditeľ materskej školy bude môcť rozhodnúť o zrušení individuálneho vzdelávania realizovaného podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona, sa dopĺňa na základe podnetov z aplikačnej praxe a na základe vyhodnotenia prvého roku uplatňovania povinného predprimárneho vzdelávania v praxi,
 • nový § 28c, ktorý upravuje postup
  • keď je potrebné, spravidla z rodinných dôvodov, aby dieťa navštevovalo inú materskú školu (upravuje sa možnosť prestupu dieťaťa z jednej materskej školy do druhej na základe rozhodnutia o prijatí prestupom),
  • keď sa zákonní zástupcovia alebo zástupcovia zariadenia rozhodnú, že nechcú, aby ich dieťa navštevovalo materskú školu, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie (upravuje sa možnosť zanechania predprimárneho vzdelávania, ale len ak nejde o deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné),
 • úprava hodnotenia žiaka,
 • rozširuje možnosť vykonať komisionálne skúšky aj z viac ako z dvoch vyučovacích predmetov v jeden deň, ak s tým zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak súhlasí,
 • rozširuje okruh detí, ktoré sa do materskej školy prijímajú prednostne,
 • znižuje administratívna záťaž riaditeľov, ktorí majú podľa § 59 ods. 7 školského zákona do 15. júla povinnosť zaslať zoznam detí prijatých na povinné predprimárne vzdelávanie obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Zoznam obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa,
 • upravuje sa pri určovaní materskej školy, v ktorej bude plniť dieťa povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré nie je možné prijať do materskej školy podľa § 59 ods. 1 až 3 školského zákona, ustanovuje sa orgánu miestnej štátnej správy v školstve povinnosť určenie materskej školy vopred prerokovať s riaditeľkou dotknutej materskej školy,
 • ustanovuje sa postup uplatnenia práva každého dieťaťa od troch rokov na prijatie na predprimárne vzdelávanie, ak jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to materskú školu požiada,
 • dopĺňa sa pôsobenie zdravotníckych pracovníkov aj v stredných školách s tým, že nárokovateľnosť bude ako u každého iného podporného opatrenia vyplývať z diagnostiky,
 • zavádza sa úvodný ročník, ktorý nadväzuje na experimentálne overovanie vzdelávania detí s mimoriadnym intelektovým nadaním vo veku pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • navrhuje sprecizovať podmienky  prijímania žiakov do športových tried,
 • zavádza systém podporných opatrení, ktoré majú prispievať k tomu, aby boli zabezpečené podmienky na napĺňanie diagnostikovaných špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov,
 • upravuje možnosť zaradiť dieťa – cudzinca z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka do príslušného ročníka podľa veku, a to len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, pretože zákonný zástupca je zodpovedný za  vzdelávanie svojho dieťaťa,
 • ustanovuje časový sled uplatnenia práva na predprimárne vzdelávanie postupne pre deti od dovŕšenia štyroch a následne troch rokov veku,
 • rozširuje povinnosť obce popri vytváraní podmienok na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých ja zriaďovateľom, vytvárať aj podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie,
 • ruší povinnosť určovať všeobecne-záväzným nariadením podrobnosti financovania. Návrhom sa znižuje administratívna záťaž a zjednodušuje sa proces určovania údajov, podľa ktorých sa financujú vymedzené školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, resp. samosprávneho kraja,
 • navrhuje sa, aby údaje boli školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, resp. samosprávneho kraja oznamované do 31. januára príslušného kalendárneho roka. ,
 • povinnosť obce pri určení výšky finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zohľadniť skutočnosti dané v uvedenom ustanovení,
 • upravuje požiadavka, aby sa pri financovaní škôl a školských zariadení zriadených obcou, resp. samosprávnym krajom kládol dôraz na vytváranie podmienok na neustále zvyšovanie kvality  výchovy a vzdelávania,
 • ustanovuje obciam povinnosť vypracúvať a každoročne aktualizovať odhad počtu detí vo veku od troch rokov do piatich rokov s trvalým pobytom v obci na nasledujúce tri roky,
 • obciam ustanovuje povinnosť, že ak riaditeľ materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, rozhodne na príslušný školský  rok o neprijatí najmenej desiatich detí, ktoré do 31. augusta nasledujúceho po vydaní rozhodnutia dovŕšia vek najmenej tri roky, a proti najmenej desiatim rozhodnutiam o neprijatí bolo podané odvolanie, že obec bezodkladne zabezpečí, aby riaditeľ tejto materskej školy, so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zriadil na príslušný školský rok novú triedu,
 • upravuje sa výmena údajov o deťoch, ktoré nie sú v materských školách,
 • zavádza pokuta obci, ak obec napriek výzve regionálneho úradu školskej správy bezodkladne neposkytne materskej škole, ktorej je zriaďovateľom, plnú výšku finančných prostriedkov vypočítaných pri prerozdelení podielových daní, najneskôr do konca príslušného kalendárneho roku,
 • navrhuje sa rozšírenie príspevku na dopravu v nadväznosti na zavedenie systému podporných opatrení,
 • zavádza sa nový príspevok na podporné opatrenia, ktorým bude môcť ministerstvo školstva zo svojej rozpočtovej kapitoly financovať viaceré podporné opatrenia,
 • navrhuje sa Zvýšenie koeficientov v súvislosti so zavedením práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie,
 • navrhuje možnosť, aby ministerstvo v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť pridelilo finančné prostriedky na doučovanie alebo poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy,
 • doplnenie absolvovania inovačného vzdelávania ako kvalifikačného predpokladu pri učiteľovi materskej školy.

Navrhovaný dátum účinnosti: 01.09.2023 s určitými výnimkami
MPK končí: 31.01.2023
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Adam Mikuš