Dotácia na nájom obecnej nehnuteľnosti

Môže obec v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií a zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach ako prenajímateľ požiadať o dotáciu, ak prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi obchodnej spoločnosti s.r.o. (so 100% účasťou obce) a následne táto s.r.o. do podnájmu iným podnikateľom?

Právny stav k: 29. 06. 2020

Otázka:

Môže obec v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií a zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach ako prenajímateľ požiadať o dotáciu, ak prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi obchodnej spoločnosti s.r.o. (so 100% účasťou obce) a následne táto s.r.o. do podnájmu iným podnikateľom?

Odpoveď:

Dňa 17.06.2020 nadobudla účinnosť novela zákona, ktorá dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej ako „Zákon o dotáciách“) a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. (ďalej ako „Novela“).

Cieľom Novely bolo zmiernenie negatívnych dopadov a obmedzení súvisiacich s opatreniami proti pandémii choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v SR. Novela ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné.

S poukazom na vyššie uvedené sa do Zákona o dotáciách vložilo ustanovenie § 13c, ktoré predstavuje právny základ podpory formou dotácie. Uvedené sa vzťahuje nielen na vnútorné priestory ale aj na súvisiace obslužné priestory, napr. parkoviská, a tiež na vonkajšie priestory - trhové miesta.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi na základe žiadosti prenajímateľa, ktorým môže byť:

a.    fyzická osoba - nepodnikateľ,

b.    fyzická osoba - podnikateľ,

c.    právnická osoba - nepodnikateľ,

d.    právnická osoba – podnikateľ,

a to vo výške v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Uvedené platí aj pre verejnoprávne inštitúcie a iné právnické osoby zriadené zákonom.

Žiadosť o dotáciu sa predkladá elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR. Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Obsah žiadosti upravuje § 13c ods. 9 Zákona o dotáciách. Žiadosťou možno požiadať o dotáciu aj za nájomné, ktoré nájomca už skôr zaplatil za obdobie obmedzeného užívania predmetu nájmu.

Podľa § 13c ods. 2 písm. a) Novely predmetom nájmu môže byť:

„ a) miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov.“

Dotačný mechanizmus Novely bol zavedený predovšetkým na podporu podnikateľov, ktorí poskytujú svoje služby alebo predávajú tovar konečným spotrebiteľom.

Z uvedeného tak vyplýva, že sa musí jednať o vzťah prenajímateľ a nájomca, ktorý poskytuje svoje služby alebo predáva tovar konečným spotrebiteľom. V danom prípade máme zato, že obecná s.r.o. zrejme nevystupuje ako nájomca, ktorý v predmetných priestoroch poskytuje služby alebo predáva tovar konečnému spotrebiteľovi; vo vzťahu k tretím osobám podnikateľom sa medzi obecnou s.r.o. a podnikateľmi jedná o vzťah podnájomný.

S poukazom na vyššie uvedené máme zato, že o dotáciu na nájom môže požiadať ktokoľvek zasiahnutý mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorému bola z tohto dôvodu znížená schopnosť tvoriť zisk, a teda aj platiť nájomné. Zároveň však treba dodať, že dotácia sa musí vzťahovať na spôsobilý predmet nájmu t.j. na miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom.

 

Viac k dotáciám na nájomné nájdete TU.

Mgr. Vladimír Fujak