Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Stav územného rozvoja SR

23.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.06.2022 bola v MPK zverejnená Správa o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa posúdi, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a ak dôjde k zmene predpokladov, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Na podklade výsledku prerokovania Správy sa rozhodne o potrebe aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie.

Zmeny pre verejného ochrancu práv a komisárov v sociálnych zariadeniach

23.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.06.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, ktorého cieľom je vytvoriť národný preventívny mechanizmus v zmysle ustanovení Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Rozdiel dane – kladné alebo záporné číslo?

21.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže rozdiel dane byť aj záporné číslo? Má ho správca dane uvádzať so znamienkom mínus?