Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Vyrubenie poplatku za komunálny odpad právnickým osobám

28.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Majú zmeny v zákone o odpadoch vplyv na povinnosť firiem a organizácii platiť obci poplatok za komunálny odpad?

Odmena poslanca za písanie kroniky

26.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Poslanec mestského zastupiteľstva má záujem tvoriť kroniku mesta. Je možné pridať do odmeňovania poslancov aj odmenu za písanie kroniky mesta?

Rozpočtová klasifikácia v roku 2022

24.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku upozorníme na zákonnú povinnosť uplatňovať v rozpočtoch subjektov územnej samosprávy rozpočtovú klasifikáciu. Poskytneme informácie o poslednej novelizácii položiek a podpoložiek ekonomickej rozpočtovej klasifikácie účinnej od 1. januára 2022.

Finančné príspevky v školách a školských zariadeniach

24.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rozpočty škôl a školských zariadení počítajú so zdrojmi, ktorými sú prostriedky štátneho rozpočtu, prostriedky rozpočtu obce a tiež finančné príspevky od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť (ďalej len „finančné príspevky“). Problematike stanovenia finančných príspevkov s ohľadom na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 415/2021 Z. z. je venovaný príspevok, v ktorom  poukazujeme na zmeny účinné od 1.januára 2022.