Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Navýšenie sumy paušálnych trov priestupkového konania

12.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 11.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 531/2008 Z. z. Cieľom návrhu je navýšenie sumy paušálnych trov priestupkového konania, reagujúc na narastajúcu infláciu od roku 2006 do roku 2024.

Limity pri rozpočtových pravidilách verejnej správy

12.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 11.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Cieľom pripravovaného návrhu zákona je preto zosúladenie aktuálnej národnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, najmä  previazanie existujúceho inštitútu limitu verejných výdavkov na „čisté výdavky“, trajektóriu ktorých stanoví Európska komisia v strednodobom horizonte minimálne štyroch rokov.

Nájom poľnohospodárskej pôdy a zákon o majetku obcí

11.4.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Nájomca poľnohospodárskej pôdy doručil mestu žiadosť o pokračovanie v nájme poľnohospodárskeho pozemku. Akým spôsobom má mesto pristúpiť k ďalšiemu prenájmu poľnohospodárskej pôdy? Má postupovať podľa zákona o majetku obcíMôže použiť HOZ ak prenájom poľnohospodárskej pôdy nemá uvedený v zásadách hospodárenia ako dôvod HOZ?