Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Postup odchytu psov upravený vo VZN?

Prokurátor podal protest proti VZN obce, v ktorom obec v rozpore so zákonom upravovala podrobnosti o postupe odchytu psov v obci.

24.09.2021

 

Futbalové ihrisko ako stavba?

Predmetom súdneho konania bol domáhanie sa reštitučného nároku podľa zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd – vydania pozemkov, na ktorých bolo postavené futbalové ihrisko. Pozemky neboli vydané z dôvodu, že toto ihrisko bolo považované za stavbu.

24.09.2021

 

(Ne)oprávnenosť zaviesť sprísnené kvórum pri hlasovaniach o dotáciách

Prokurátor podal protest proti VZN mesta o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom z rozpočtu mesta. Mestské zastupiteľstvo vo VZN stanovilo postup a podmienky poskytovania dotácií, pričom stanovilo spôsob určením väčšej väčšiny potrebnej pre jeho prijatie tak, že na prijatie uznesenia o schválení dotácie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov a na prijatie uznesenia o schválení dotácie na základe výnimky z ustanovení nariadenia sa vyžaduje trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov.

Prokurátor konštatoval, že predmetné ustanovenia VZN mesta sú v rozpore so zákonom o obecnom zriadení.

24.09.2021

 

Nezisková organizácia bez schváleného rozpočtu

Môže nezisková organizácia realizovať svoju činnosť ak správna rada neschválila rozpočet? Môže v takom prípade rozhodovať o činnosti a používaní majetku len riaditeľ neziskovej organizácie?

23.09.2021

 

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov

Dňa 17.09.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len ako „návrh zákona“).

21.09.2021

 

Príprava „hroziaceho úpadku“ právnických osôb

Dňa 20.09.2021 bol zverejnený v MPK návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorým dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1023 o reštrukturalizácii a insolvencii. Nová právna úprava navrhuje riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok, v tzv. preventívnom konaní, ktoré predstavuje nástroj na efektívne riešenie situácie dlžníka, aby mohol pokračovať v podnikateľskej činnosti a predísť úpadku, resp. konkurzu.

21.09.2021

 

Kvalifikačné predpoklady osôb vo vnútrozemskej lodnej doprave

Dňa 10.09.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na odbornú spôsobilosť vedúceho plavby na plavebných komorách SR a požiadavky na odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť vodcu malého plavidla, a to[1]:

13.09.2021

 

Postup odchytu psov upravený vo VZN?

Prokurátor podal protest proti VZN obce, v ktorom obec v rozpore so zákonom upravovala podrobnosti o postupe odchytu psov v obci.

24.09.2021

 

Futbalové ihrisko ako stavba?

Predmetom súdneho konania bol domáhanie sa reštitučného nároku podľa zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd – vydania pozemkov, na ktorých bolo postavené futbalové ihrisko. Pozemky neboli vydané z dôvodu, že toto ihrisko bolo považované za stavbu.

24.09.2021

 

(Ne)oprávnenosť zaviesť sprísnené kvórum pri hlasovaniach o dotáciách

Prokurátor podal protest proti VZN mesta o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom z rozpočtu mesta. Mestské zastupiteľstvo vo VZN stanovilo postup a podmienky poskytovania dotácií, pričom stanovilo spôsob určením väčšej väčšiny potrebnej pre jeho prijatie tak, že na prijatie uznesenia o schválení dotácie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov a na prijatie uznesenia o schválení dotácie na základe výnimky z ustanovení nariadenia sa vyžaduje trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov.

Prokurátor konštatoval, že predmetné ustanovenia VZN mesta sú v rozpore so zákonom o obecnom zriadení.

24.09.2021

 

Nezisková organizácia bez schváleného rozpočtu

Môže nezisková organizácia realizovať svoju činnosť ak správna rada neschválila rozpočet? Môže v takom prípade rozhodovať o činnosti a používaní majetku len riaditeľ neziskovej organizácie?

23.09.2021

 

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov

Dňa 17.09.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len ako „návrh zákona“).

21.09.2021

 

Príprava „hroziaceho úpadku“ právnických osôb

Dňa 20.09.2021 bol zverejnený v MPK návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorým dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1023 o reštrukturalizácii a insolvencii. Nová právna úprava navrhuje riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok, v tzv. preventívnom konaní, ktoré predstavuje nástroj na efektívne riešenie situácie dlžníka, aby mohol pokračovať v podnikateľskej činnosti a predísť úpadku, resp. konkurzu.

21.09.2021

 

Kvalifikačné predpoklady osôb vo vnútrozemskej lodnej doprave

Dňa 10.09.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na odbornú spôsobilosť vedúceho plavby na plavebných komorách SR a požiadavky na odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť vodcu malého plavidla, a to[1]:

13.09.2021